VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Projekt -
Program Millennium Option 1

Projekt Program Millennium Option 1 är VästKoms projektorganisation som företräder kommunerna i Program Millennium.

 

Projektorganisationens medlemmar har i uppgift att företräda kommunerna i Programmet, samt samordna och förbereda kommunernas projektorganisationer för införandet av systemstödet Millennium.

I respektive kommun finns en lokal projektorganisation som ansvarar för förberedelser och införandet i den egna kommunen.

VästKoms Projekt - Program Millennium Option 1 ansvarar för att;

 • Driva, samordna och säkerställa kommungemensamma behov och åtaganden
 • Se till att det finns kommunal kompetens i Programmet Millennium och att kommunernas implementering följer Programmets tidplan.
 • Stötta genom att samordna verksamhetsexperter, projektledare och kompetensråd under implementeringen. Program Millennium kommer stödja kommun i nedanstående arbete vilket kan innebära att uppdrag kan samordnas mellan kommuner.
 • Samordna utbildning enligt metoden ”train the trainer” för kommunerna i de tre etapperna

Varje kommuns lokala införandeprojekt har till uppgift att;

 • Ansvara för den förändringsprocess som är nödvändig och som krävs för att realisera nyttan av den nya vårdinformationsmiljön
 • Införa standardiserade processer och tillhörande arbetssätt
 • Utbilda samtliga egna medarbetare
 • Ansvara för att etablera integrationer och samverkan med övrig infrastruktur och system samt nationella lösningar i relation till införande av Millennium inom egna IT-relaterade områden
 • Ansvara för att den egna infrastrukturen följer kraven i avtalet med VGR
 • Ansvara för plan för och genomförande av systemövergång och datamigrering som ska ingå i den överordnade implementationsplanen
 • Leda utrullning av optioner i den egna organisationen
 • Säkra plan för att minimera produktionsstörning vid driftsättning
 • Säkra intressenthantering och kommunikation
 • Ansvara för efterlevnad av lagar och riktlinjer som påverkar eller påverkas av konfigurering och användning av optionerna
 • Delta, bidra och avsätta tid i Program Millenniums samordning.

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se