VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Integritetspolicy

Så skyddar vi dina uppgifter

VästKom värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får vi dina personuppgifter

VästKom får dina personuppgifter när du själv lämnar dem till oss – till exempel när du anmäler dig till en konferens, svarar på en enkät eller prenumererar på ett nyhetsbrev.

Vi hämtar också uppgifter från kommunalförbund, kommuner och andra organisationer främst i Västra Götaland i syfte att nå ut med relevant information till olika grupper.

Exempel på uppgifter vi hanterar

Personuppgifter vi hanterar är oftast namn och e-post. Det kan också vara till exempel telefonnummer, postadress, bild eller i samband med konferenser uppgifter om specialkost.

Rättsliga grunder för hanteringen

Vi arbetar på uppdrag av kommunerna i Västra Götaland och hanterar därmed personuppgifter om tjänstemän och förtroendevalda med flera för att kunna uppfylla detta uppdrag. Vi baserar hanteringen på de rättsliga grunderna intresseavvägning och i vissa fall uppfyllande av åtagande (avtal).

I vissa fall grundar vi hanteringen på ett samtycke – i så fall framgår det tydligt när du lämnar dina uppgifter till oss.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter hanteras endast av VästKom (anställda och de som arbetar på vårt uppdrag samt förtroendevalda och andra representanter) och våra eventuella personuppgiftsbiträden.

Anlitade personuppgiftsbiträden är alltid bundna av skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal som ålägger dem samma skyldigheter vid personuppgiftsbehandlingen som de skyldigheter som gäller enligt denna integritetspolicy.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra organisationer/företag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Så länge sparar vi dina uppgifter

VästKom sparar dina uppgifter så länge det behövs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är VästKom, Box 5073, 402 22 Göteborg, org.nr. 858501-2084.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@vastkom.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen

Uppdatering av integritetspolicy

Vid behov justeras denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se