VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Arbete med nytt Hälso- och sjukvårdsavtal ska påbörjas under hösten 2024

Det politiska samrådsorganet, SRO tog den 23 maj ställning till att ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal ska tas fram mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i regionen. Ställningstagandet gäller även de fyra tillhörande lagreglerade överenskommelserna

Ett samverkansavtal mellan VGR och kommunerna är viktigt med en befolkning som blir allt äldre och fler patienter med komplex sjukdomsbild, vilket kan kräva vård och stöd av både region och kommun. Det är avgörande med ett nära samarbete, inte minst inom medicin och omvårdnad.

Det övergripande syftet är att de som bor och vistas i Västra Götaland ska erbjudas bästa möjliga vård och omsorg under hela livet. Det nya avtalet behöver ta höjd för intentionerna i Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och utgå från patientens behov och förutsättningar.

SRO:s ställningstagande innebär också att parterna bemannar den arbetsgrupp som på uppdrag av parterna ska ta fram förslag. Arbetet ska påbörjas i september 2024.

Det finns en samsyn mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och VGR, om att det finns behov av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Det är inte minst avgörande då hälso- och sjukvården står inför en omfattande omställning där samverkan är avgörande för att patienter ska få vård genom hela vårdkedjan.

Ett tydligt exempel är också införande av Millennium med bland annat journalsystem som förutsätter och stärker samverkan.
Det parterna gemensamt framhåller är att avtalet behöver tas fram i en ny form, vara mer övergripande och tydligt formulera ansvarsförhållanden mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland.

Här kan du ladda ner nyheten i PDF. Pdf, 70 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se