VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Redovisning av medel - länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 2019

För redovisning till Vårdsamverkansarenorna för arbete med genomförandeplaner och aktiviteter inom ramen för ”Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa”, används detta formulär.

För Fyrbodals del avses lokala handlingsplaner


Redovisning för:  * (obligatorisk)
Ange de mål ni prioriterat inom område vuxna:
Nollvision om suicid i Västra Götaland  * (obligatorisk)Äldre personer med psykisk ohälsa ska få vård och stöd * (obligatorisk)Personer som har behov av samordnade insatser har en SIP * (obligatorisk)Brukarföreträdare är delaktiga i utvecklingsarbete * (obligatorisk)Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med kommunerna och regionen * (obligatorisk)Personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller komplex problematik ska få integrerade insatser * (obligatorisk)Invånare ska få evidensbaserade metoder inom vård, stöd och behandling * (obligatorisk)Ange de mål ni prioriterat inom barn och unga
Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt * (obligatorisk)Alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg * (obligatorisk)Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt insatser i rätt tid * (obligatorisk)Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga * (obligatorisk)Barn och unga som har behov av samordnade insatser har en SIP/Västbusplan * (obligatorisk)Brukarföreträdare ska vara delaktiga i utvecklingsarbete * (obligatorisk)Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med kommunerna och regionen * (obligatorisk)Nollvision om suicid i Västra Götaland * (obligatorisk)Har ni en lokal handlingsplan för suicidprevention? * (obligatorisk)
Har ni en lokal handlingsplan för suicidprevention?
Frågor besvaras av:
Charlotta Wilhelmsson, processledare, VästKom

Senast publicerad