VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Redovisning av medel - länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 2019

För redovisning av medel till Vårdsamverkansarenorna för arbete med genomförandeplaner och aktiviteter inom ramen för ”Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa”, används detta formulär.

Riktlinjer för medel till vårdsamverkan inkl. definierade belopp


Redovisning för:  * (obligatorisk)


Medel har använts till:
- flera alternativ kan väljas * (obligatorisk)
Medel har använts till:

Nuläge avseende delregional genomförandeplan - psykisk hälsa:  * (obligatorisk)

Vilka kommuner inom vårdsamverkansområdet har handlingsplan för suicidprevention?

Ange de mål ni prioriterat inom område vuxna:
Nollvision om suicid i Västra Götaland  * (obligatorisk)Äldre personer med psykisk ohälsa ska få vård och stöd * (obligatorisk)Personer som har behov av samordnade insatser har en SIP * (obligatorisk)Brukarföreträdare är delaktiga i utvecklingsarbete * (obligatorisk)Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med kommunerna och regionen * (obligatorisk)Personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller komplex problematik ska få integrerade insatser * (obligatorisk)Invånare ska få evidensbaserade metoder inom vård, stöd och behandling * (obligatorisk)Ange de mål ni prioriterat inom barn och unga
Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt * (obligatorisk)Alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg * (obligatorisk)Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt insatser i rätt tid * (obligatorisk)Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland ungaBarn och unga som har behov av samordnade insatser har en SIP/Västbusplan * (obligatorisk)Brukarföreträdare ska vara delaktiga i utvecklingsarbete * (obligatorisk)Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med kommunerna och regionen * (obligatorisk)Nollvision om suicid i Västra Götaland * (obligatorisk)Har era kommuner lokala tillämpningar av “Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk” (Enligt 4.1 Tillämpning i överenskommelsen) * (obligatorisk)
Frågor besvaras av:
Charlotta Wilhelmsson, processledare, VästKom

Senast publicerad