VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Redovisning av medel - länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 2017

För redovisning av medel till Vårdsamverkansarenorna för arbete med genomförandeplaner och aktiviteter inom ramen för ”Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020”, används detta formulär.

Riktlinjer för medel till vårdsamverkan inkl. definierade belopp

Svar senast 2018-02-28 

Redovisning för:  * (obligatorisk)
Medel har använts till:
- flera alternativ kan väljas * (obligatorisk)
Medel har använts till:

Nuläge avseende delregional genomförandeplan:  * (obligatorisk)
Tillämpningar enligt 4:1 i ÖK
Uppföljning av delregional/lokal tillämpning i överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk  * (obligatorisk)
Tillämpningar enligt 4:1 i ÖK
Ange de mål ni prioriterat inom område vuxna:
Nollvision om suicid i Västra Götaland  * (obligatorisk)Äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd * (obligatorisk)Personer som har behov av samordnade insatser har en SIP * (obligatorisk)Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i utvecklingsarbete * (obligatorisk)Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med kommunerna och regionen * (obligatorisk)Personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller komplex problematik ska få integrerade insatser * (obligatorisk)Invånare ska få evidensbaserade metoder inom vård, stöd och behandling * (obligatorisk)Ange de mål ni prioriterat inom barn och unga
Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt * (obligatorisk)Alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg * (obligatorisk)Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt insatser i rätt tid * (obligatorisk)Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland ungaBarn och unga som har behov av samordnade insatser har en SIP/Västbusplan * (obligatorisk)Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i utvecklingsarbete * (obligatorisk)Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med kommunerna och regionen * (obligatorisk)Nollvision om suicid i Västra Götaland * (obligatorisk)
Frågor besvaras av:
Thomas Jungbeck, direktör, VästKom
Charlotta Wilhelmsson, processledare, VästKom

Senast publicerad