VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Regional utveckling

Länets 49 kommuner har ett omfattande samarbete med Västra Götalandsregionen (VGR) när det gäller utveckling av territoriet Västra Götaland.

VGR har det regionala utvecklingsuppdraget inom en mängd områden, så som utveckling av: 

  • Bredband
  • Transportinfrastruktur
  • Näringsliv och tillväxt
  • Kompetensförsörjning
  • Strategisk kultur- och miljöutveckling
  • EU- och internationella frågor
  • Forskning och utveckling (FoU)

  

Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU)

På den politiska nivån sker samverkan inom regional utveckling i en politisk beredningsgrupp, Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU), under Regionstyrelsen.

Beredningen är inget eget beslutsorgan utan ett samverkansorgan där företrädare för VGR och kommunerna gemensamt behandlar strategiska utvecklingsfrågor för länet. Kommunerna företräds via sina kommunalförbund.

Västgruppen

Arbetet i BHU bereds genom en gemensamt sammansatt tjänstemannagrupp som kallas Västgruppen. Den består av ansvariga chefer inom de olika verksamheterna i VGR samt kommunalförbundens chefer plus VästKom och Business Region Göteborg.


Senast publicerad