VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Årsbokslut 2017 för VästKom godkänt av styrelsen

I årsbokslutet kan man bland annat läsa att VästKom under 2017 har träffat flera avtal med Västra Götalandsregionen inom hälso- och sjukvård. Ett färdig förslag till avtal om naturbruksutbildningar har tagits fram. Arbetet kring digitalisering har varit intensivt både i egen regi och i samverkan med VGR.

Kansliet har i sedvanlig ordning tillsammans med ekonomifunktionen på Gryning upprättat ett årsbokslut för verksamhetsåret 2017. Bokslutsarbetet har följts av våra revisorer. Årsbokslutet redovisar de viktigaste händelserna under året för de olika verksamheterna.

När det gäller hälso- och sjukvård har en rad avtal träffats inom samverkan med Västra Götalandsregionen, inte minst Hälso- och sjuvårdsavtalet som började gälla 1 april 2017. En ny webbplats för vårdsamverkan i Västra Götaland har också börjat ta form.

Medvetenheten kring digitaliseringsfrågornas betydelse för verksamhetsutveckling har ökat. Det har varit ett stort deltagande på de utbildningar och konferenser som VästKom erbjuder. 49 kommuner deltar i olika omfattning i en gemensam upphandling av nytt kärnsystem inom ramen för VGR:s program Framtidens vårdinformations-miljö, FVM.

Inom regional utveckling har det gemensamma samarbetsavtalet kring naturbruksutbildningar i VG diskuterats intensivt. Mot slutet av året kom parterna fram till ett slutförslag som ska gälla från 2019 och fyra år framåt. Avtalsförslaget ska behandlas av huvudmännen under början av 2018.

Rent ekonomiskt redovisar VästKom ett mindre underskott på basverksamheten med 248 oo8 kr vilket föreslås föras över i ny räkning. Verksamheter/projekt som finansieras med statsbidrag och kommunbidrag har i likhet med tidigare år balanserats (nollats) vid årsskiftet och förs över till 2018.

VästKoms styrelse beslutade på mötet den 18 mars att godkänna Årsbokslut 2017 för VästKom samt att överlämna bokslutet till revisorerna och föreningsstämman för behandling. Föreningsstämma hålls vart fjärde år, året efter allmänna val, det vill säga nästa gång våren 2019.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad