VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Uppföljning av Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

Nu har snart det första året av samarbete kring den gemensamma försörjningen av personliga hjälpmedel passerat och det är dags för uppföljning.
Samarbetsavtalet gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.

Enkät skickas ut i oktober
Samarbetsavtalet ska följas upp ur ett flertal olika perspektiv, såväl ekonomiskt som kvalitets- och effektivitetsmässigt. Under oktober kommer enkäter skickas till vårdgivare, rådet för funktionshinderfrågor samt politiker, tjänstemän och andra aktörer inom samarbetsorganisationen.

Enkätfrågorna är något olika beroende på vilken målgrupp de riktas till men kan övergripande sägas beröra områdena transparens, inflytande, kvalitet och effektivitet. Brukarperspektivet kommer även att följas upp via information från patientnämnderna.

Analys för fortsatt samarbete
Analysen av uppföljningen ska ge en bild av hur samarbetet och försörjningsmodellen fungerar ur olika intressenters perspektiv samt visa vad som fungerar bra och vilka eventuella förbättringsområden det finns att bygga vidare på. Den kommer även att innehålla en analys av legala aspekter på fortsatt samarbete kring hjälpmedelsförsörjningen och en beskrivning av det nya Hälso- och sjukvårdsavtalets eventuella påverkan på det gemensamma samarbetet kring hjälpmedelsförsörjningen i länet.

Politisk styrgrupp i november
Uppföljningen kommer att genomföras under oktober månad. Efter sammanställning och analys gör Ledningsrådet för hjälpmedel sin bedömning och lägger därefter fram ett förslag till den politiska beredningsgruppen den 25 november 2016.

 

 

 

SYFTET

Syftet med uppföljningen

  • Utvärdera nuvarande samarbetsavtal i relation till den tidigare upphandlade försörjningsmodellen.
  • Ta fram ett underlag inför beslut om framtida försörjningsmodell.

 

MER OM AVTALET

Målet med samarbetsavtalet och en gemensam hjälpmedelsförsörjning är att patienter i Västra Götaland på lika villkor ska få tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort och huvudman.    

Samarbete kring hjälpmedelsfrågorna ska också ge en rationell verksamhet utan parallella organisationer. Samarbetsavtalet ska säkerställa en gemensam successiv utveckling av försörjningen av personliga hjälpmedel. Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen åtar sig att med transparens och öppenhet samarbeta för att möjliggöra en gemensam hjälpmedelsverksamhet och medverka till att verksamheten utvecklas och bedrivs effektivt med hög kvalitet.

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad