VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ta del av verktygen för SIP!

Arbetet med länsgemensamt material för SIP pågår för fullt! Nu finns riktlinjer, blanketter och annat material på VästKoms hemsida. Ta del av materialet här!

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en SIP när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser.

För länet har en arbetsgrupp arbetat fram riktlinje, mall och andra verktyg för SIP till stöd för verksamheterna. Såväl vuxna som barn som har behov av insatser enligt SoL och HSL och som har behov av samordning ska erbjudas en SIP. Materialet som är framtaget är avsett för samtliga målgrupper oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov.

Arbetsgruppen har ett fortsatt uppdrag att bl.a. ta fram information riktad till medborgare i länet samt material till stöd för implementering. Allt material som redan är framtaget och det som kommer att presenteras framöver hittar du på www.vastkom.se/sip Länk till annan webbplats. .


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad