VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ta del av mer material för SIP!

Arbetet med länsgemensamt material för SIP pågår för fullt! Nu finns även patient- och brukarinformation och implementeringsstöd. Dessutom har allt material försetts med en särskild SIP-logga. Ta del av materialet här!

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en SIP när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser.

För länet har en arbetsgrupp tidigare arbetat fram riktlinje, mall och andra blanketter för SIP till stöd för verksamheterna. Nu finns även patient- och brukarinformation framtaget liksom implementeringsstöd i form av ett enkelt utbildningspaket.

Patient- och brukarinformation är framtaget i olika versioner från detaljerad information till en mer lättläst variant. En pdf är även gjord som affisch för att ex. sätta upp på en anslagstavla i ett väntrum.

Implementeringsstödet innehåller ett litet utbildningspaket riktat till chefer i olika verksamheter. Det innehåller bl.a. en informationsfolder och en powerpointpresentation som man t.ex. kan använda på en arbetsplatssträff eller liknande.

Arbetet fortsätter bl.a. med att översätta material till olika språk och det kommer också att presenteras en fördjupad webb-utbildning till personal. Detta lanseras under hösten 2015.

Allt material som är framtaget hittar du på www.vastkom.se/sip. Länk till annan webbplats. Välkommen att botanisera! 


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad