VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Synpunktsrundan är avslutad och i november tar beslutsprocessen vid

Sedan före sommaren har avtalsutkastet till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal varit ute på synpunktsrunda hos 68 instanser och över 60 har inkommit med svar. Samtliga inkomna synpunkter processades i översynens arbetsorganisation under september månad och nu har den politiska styrgruppen godkänt ett justerat avtalsförslag. I slutet av november påbörjas därmed beslutsprocessen hos 50 parter.

När synpunktsinlämningen avslutades den 10 september fanns ett gediget antal synpunkter att gå igenom. Arbetsorganisationen för översynen riktar ett stort tack till alla som tagit sig tid att svara, trots pressad tidsram under semestermånaderna.

Gemensamt ansvar för individen
Den politiska styrgruppen har i processen med översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet gjort ett vägval. Utifrån den politiska viljeinriktningen sätter avtalet fokus på individens behov framför alltför skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden.
Flertalet av synpunkterna i den här delen gällde ett önskat förtydligande kring huvudmännens ansvarsområden samt en mer detaljerad gränsdragning.
Justeringar har, där det varit möjligt, gjorts i ett flertal avsnitt där texter omarbetats för att öka tydligheten.
I övrigt anser majoriteten av synpunktslämnarna att utkastet som helhet är tydligt, överskådligt, genomarbetat med en bra inriktning och en mer jämlik fördelning mellan huvudmännen. Samtliga synpunkter finns publicerade här nedan.

Positivt med en värdegrund
Tillsammans med utkastet i juni presenterades en sammanfattning av nyheterna i avtalet. En av nyheterna har fått övervägande positiv respons; rubriken Gemensam värdegrund.
"Plus för hela avsnittet samt att den enskildes inflytande är tydligt" och "Bra med en värdegrund och att vi lyfter fram att det är ett gemensamt åtagande", löd några av synpunkterna.

Visuell profil
De rent visuella förändringarna av avtalet har fått uppmärksamhet. "Bättre struktur och överblick", tycker många, "Att samtliga kommuners vapensköldar finns med ihop med VGR och VästKoms logotyper symboliserar att vi äger avtalet gemensamt", säger andra. "Lättläst" och med en "tilltalande layout" menar många.
Några synpunkter har inkommit gällande att dokumentet upplevs rörigt samt önskas det en bättre anpassning för utskift. Dessa synpunkter tas hänsyn till i den slutliga versionen.

Överenskommelsen
Parallellt med huvudavtalet skickades även underavtalet Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk ut för synpunktsrunda. Frågan om hantering av placering i HVB-hem  har varit en kärnfråga i arbetsgruppen och även den fråga som många lämnat synpunkter kring. Nu föreslås därför en gemensam uppföljning som kan ge ökad kunskap framöver.
I november påbörjas beslutsprocessen hos 50 parter, både för Hälso- och sjukvårdsavtalet samt överenskommelsen.

 

KONTAKT

Sverker Andersson
Processledare för kommunerna, VästKom
sverker.andersson@vastkom.se
0709-11 90 06

Rose-Marie Nyborg
Processledare för Västra Götalandsregionen
rose-marie.nyborg@vgregion.se
0707-80 12 12

 

#HOSAVTALET

Använd gärna #hosavtalet vid spridning och diskussion i sociala medier.

 

 

DOKUMENT
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nyhetsbrev_HoS-avtal_jan 2016.pdf Pdf, 160 kB. 160 kB 2016-01-29 11.17
Nyhetsbrev_HoS-avtal_feb 2016.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2016-02-29 16.55
Nyhetsbrev_HoS-avtal_maj 2016.pdf Pdf, 468 kB. 468 kB 2016-05-24 14.03
Nyhetsbrev_HoS-avtal_oktober_2016.pdf Pdf, 725 kB. 725 kB 2016-10-12 13.57
Nyhetsbrev_HoS-avtal_december_2016.pdf Pdf, 376 kB. 376 kB 2016-12-02 13.32
Nyhetsbrev_HoS-avtal_feb_2017.pdf Pdf, 322 kB. 322 kB 2017-02-27 09.34

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad