VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Samverkan och patientfokus som näring i processen när Hälso- och sjukvårdsavtalet växer fram

Vi är nu mitt i arbetsprocessen där ett utkast till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal tas fram. Fyra arbetsgrupper arbetar i dagsläget fram underlag och innehåll utefter fyra ansvarsområden. Deadline för avtalsutkastet är den 1 maj i år.

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen och omfattar de patientgrupper där parterna har ett gemensamt ansvar*.
Nuvarande avtal gäller till och med den 31 mars 2017 och parterna har möjlighet att säga upp detta avtal senast den 30 september i år.

Den politiska viljeriktningen
Pågående arbetsprocess med översynen av det nuvarande avtalet startade hösten 2015. Avtalsutkastet som kommer presenteras i maj i år ska utgå från nuvarande avtal, inkomna synpunkter samt ge stöd till implementering och förståelse när avtalet träder i kraft.
Den politiska viljeriktningen understryker att medborgarnas rätt till vård ska vara central, patientnyttan ska lyftas fram och ansvarsfördelningen som var underlag för skatteväxlingen 1999 är oförändrad.

Synpunkter i fokus
I arbetsprocessen läggs stor vikt vid de synpunkter som samlats in under hösten 2014 från kommuner, region och vårdsamverkan i Västra Götaland. De flesta anser att nuvarande avtal på det stora hela är bra men att det är dåligt känt hos båda parter. Mer fokus på samverkan och parternas gemensamma ansvar önskas, samt ett större patientperspektiv.
Många upplever att det finns oklarheter vid utskrivning från sjukhus till hemmet, vem ansvarar för vad i vårdprocessen. Även en tydligare koppling till gällande lagstiftning och riktlinjer samt en översyn av hur olika tolkningar av avtalet kan minimeras är viktiga delar i arbetsprocessen.

Fyra delprocesser
De fyra arbetsgrupper som tillsatts under hösten 2015 arbetar nu fram underlag och innehåll utefter respektive ansvarsområden och ska i februari månad avrapportera till Hälso- och sjukvårdsavtalets två processledare för vidare framarbetning av avtalsutkastet. Utkastet presenteras för bedömning den 1 maj i år.

Tillämpning och patientfall
Arbetsgruppernas fyra ansvarsområden är; Ansvar och avvikelser, Vårdens övergångar, Tillämpning samt Psykiatri och missbruk överenskommelse. Den sistnämnda ska resultera i en länsöverenskommelse mellan huvudmännen för personer med psykisk funktionsnedsättning samt personer med missbruk- och/eller beroendeproblematik. När det gäller arbetsgruppen Tillämpning har de i uppdrag att ur nuvarande avtal lyfta ur samtliga områden som omfattar tillämpning ur ett ansvarsperspektiv och beskriva processerna inklusive vägledande patientfall.
Patientfallen är tänkta att utmynna i en webbaserad produkt för verksamhetschefer, enhetschefer och medarbetare att ta del av för stöd och vägledning.

* HSL §18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidslinje för översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet, här är vi nu!

 

Nästa nyhetsbrev gällande översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet kommer i slutet av februari 2016.

KONTAKT

Sverker Andersson
Processledare för kommunerna, VästKom
sverker.andersson@vastkom.se
0709-11 90 06

Rose-Marie Nyborg
Processledare för Västra Götalandsregionen
rose-marie.nyborg@vgregion.se
0707-80 12 12

 

#HOSAVTALET

Använd gärna #hosavtalet vid spridning och diskussion i sociala medier.

 

 

DOKUMENT
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nyhetsbrev_HoS-avtal_jan 2016.pdf Pdf, 160 kB. 160 kB 2016-01-29 11.17
Nyhetsbrev_HoS-avtal_feb 2016.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2016-02-29 16.55
Nyhetsbrev_HoS-avtal_maj 2016.pdf Pdf, 468 kB. 468 kB 2016-05-24 14.03
Nyhetsbrev_HoS-avtal_oktober_2016.pdf Pdf, 725 kB. 725 kB 2016-10-12 13.57
Nyhetsbrev_HoS-avtal_december_2016.pdf Pdf, 376 kB. 376 kB 2016-12-02 13.32
Nyhetsbrev_HoS-avtal_feb_2017.pdf Pdf, 322 kB. 322 kB 2017-02-27 09.34

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad