VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Personer med schizofreni får bättre vård och stöd genom ökad samverkan

– Alla insatser som är effektiva för personer med psykisk ohälsa är kostnadseffektiva för samhället, framhöll Sofia von Malortie som är projektledare på Socialstyrelsen, för de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Remissversionen av riktlinjerna presenterades på en konferens för berörda beslutsfattare på alla nivåer inom kommun och hälso- och sjukvård i Västra Götaland, på Park Avenue Hotell i Göteborg tisdag den 23 januari.

Riktlinjerna adresserar de frågor där det finns ett behov av vägledning och omfattar främst områden och åtgärder där det finns stora praxisskillnader eller där behovet av kvalitetsutveckling är stort.

– När det gäller personer med schizofreni är glappet stort mellan det som är önskvärt och det som görs – och som forskning dessutom visar är effektivt, berättade Sofia von Malortie vidare.

Patienterna och brukarna får inte tillgång till kunskapsbaserad vård och omsorg i den omfattning som behövs. Det framgår av den nationella utvärdering vars huvudsakliga syfte har varit att belysa kvaliteten och effektiviteten i vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa, som gjordes 2013, och har varit en start för revideringen av riktlinjerna.

Utvärdering visar möjligheter att utveckla

Utvärderingen visade på flera utvecklingsområden för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, bland annat att säkerställa samverkan. Skillnader i hälsa, dödlighet och levnadsförhållanden har inte minskat och personer med psykisk sjukdom riskerar 15–20 års kortare livstid.

David Rosenberg, faktaansvarig för de psykosociala insatserna i projektledningen och Gunilla Ringbäck Weitoft som arbetat med framtagande av indikatorerna i de nationella riktlinjerna berättade om de rekommendationer som tagits fram på följande områden: genomgående arbetssätt, tidiga insatser, stöd för återhämning i alla faser, psykologisk behandling, stöd och behandling vid akuta tillstånd samt att förbygga och behandla fysisk ohälsa.

– Flera metoder, som ACT (assertive community treatment), kommer från USA och Storbritannien där uppdelningen i kommun och landsting inte finns vilket gör att vi i Sverige måste vara kreativa med metoderna, sa David Rosenberg och pekade på behovet av samverkan.

En fråga som lyftes var också vad som händer när metoderna når verkligheten. Hur metodtrogna är vi?

Elna Persson, VGR och Cecilia Axelsson, representant för kommunerna, presenterade den gemensamma GAP analys vi i vårt län genomfört inom både kommunerna och Västra Götalandsregionen. Skillnader belystes mellan rekommendationerna i de nya nationella riktlinjerna och dagens aktuella situation i verksamheterna.

Gruppdiskussioner om hur följa riktlinjerna regionalt

Konferensdeltagarna var placerade vid runda bord med cirka 10 personer vid varje, uppdelade efter förvaltningsområde/delregion och fick gott om tid att diskutera förberedda frågor som till exempel vilka hinder de ser för att kunna följa de nationella riktlinjerna och hur man kan komma förbi dessa. Bland rösterna hördes bland annat att man anser att det är bra att rekommendationer för läkemedelsbehandling och psykosocial behandling är samlad och en önskan framfördes om att fokusera på och utveckla samverkan för en förbättrad fysisk hälsa hos målgruppen.

Diskussionerna har sammanställts. Utifrån dessa och gapanalysen kommer en konsekvensanalys att skrivas och skickas till socialstyrelsen. En handlingsplan kommer därefter att arbetas fram på regional nivå med förslag på åtgärder för det framtida arbetet för bästa möjliga vård och omsorg för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Arrangörer och talare vid remisskonferensen om nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, från vänster: Elna Persson, Cecilia Axelsson, Gunilla Ringbäck Weitoft, Pia Rydell, Sofia von Malortie och John Karlsson Sondell.

Arrangörer och talare vid remisskonferensen om nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, från vänster: Elna Persson, Cecilia Axelsson, Gunilla Ringbäck Weitoft, Pia Rydell, Sofia von Malortie och John Karlsson Sondell.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad