VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nytt samarbetsavtal för nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion

VästKoms styrelse ställde sig den 10 oktober bakom ett nytt samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktlon.

Det ny avtalet ska säkerställa samverkan och gemensam utveckling av tjänsterna och försörjningen av produkterna för Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna. Den gemensamma utgångspunkten är att behålla och vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för patienter.

Nuvarande upphandlad försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion upphör att gälla 2018-04-30. Genom det nya samarbetsavtalet inrättas ett samarbete mellan ingående parter avseende försörjning av dessa produkter.

VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera medlemskommunerna att anta Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start 2018-05-01.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad