VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna 2018–2022

VästKoms styrelse ställde sig bakom ett nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna, på det senaste styrelsemötet den 10 oktober. Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland.

Ungdomsmottagningar bedrivs i samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst och vänder sig till ungdomar till och med 24 år. Dokumentet har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i länet.

Det som är nytt i jämförelse med tidigare dokument är:

  • Tydligare delat ansvar psykisk hälsa/psykosocialt perspektiv
  • Beskrivning av resursnivå, nyckeltal, organisationsmodell
  • Förslag till fördelningsprincip för samverkansavtal
  • Huvudmannaskap
  • Förutsättningar för längre avtalstid

Ungdomsmottagningens huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och relationer, psykisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt levnadsvanor och livsvillkor. Ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag. Övergången mellan ungdom och vuxenliv ska stärkas. Ungdomsmottagningen är en s.k. lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för unga att söka och få hjälp med sina frågor. En god tillgänglighet ger stora möjlighet till tidiga insatser, vilket i sin tur förebygger risken att utveckla ohälsa.

lnriktningsdokumentet beskriver ungdomsmottagningarnas mål, uppdrag och vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamhet och utveckling av ungdomsmottagningarna i länet. Det utgör ett stöd för de samverkansavtal som tecknas mellan kommun och Västra Götalandsregionen för varje ungdomsmottagning i länet. Tidigare lnriktningsdokument 2011–2015 ligger till grund för det nya förslaget.

VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att anta Inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018–2022.

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad