VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

LiSA ställer sig bakom nytt förslag till Vårdsamverkan Västra Götaland

Ledning i Samverkan, LiSA, ställer sig bakom förslaget till en ny regional struktur för samverkan, Vårdsamverkan Västra Götaland, som om det politiska samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen, SRO, fastställer förslaget ersätter LiSA vid årsskiftet.

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG

På mötet den 19 september ställde sig LiSA bakom förslaget om ny samverkansstruktur och rekommenderar SRO att fastställa, med tillägget att ordförandeskapet växlar årsvis mellan VästKom och Koncernledningen Västra Götalandsregionen. LiSA kommer enligt förslaget avvecklas och ersätts av Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, den 1 januari 2017.

VästKom och Koncernkontoret får i uppdrag att:

  • Ta fram ett förslag till uppdragshandling för VVG utifrån beslut om ny samverkansstruktur.
  • Se över gemensamma grupperingar på länsnivå.
  • Se över process- och kommunikationsstöd; omfattning, placering, finansiering.

 

Nästa möte för SRO hålls den 25 november 2016.

 

Övriga beslut från LiSA den 19 september

Förslag till fördelning av medel till ungdomsmottagningarna

LiSA ställer sig bakom förslaget till fördelning av medel till ungdomsmottagningarna. De områden som medlen kommer att användas till är:

  • Tillgänglighetssatsningar
  • Utökad samverkan
  • Nya arenor
  • Kompetensutveckling/metodutveckling
  • Kvalitetsledningssystem
  • Ökad bemanning


Projektdirektiv för framtagande av nytt samarbetsavtal Inkontinens

Samtliga kommuner i Västra Götaland har sedan år 2000 ett samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen kring inkontinenshjälpmedel samt distribution av dessa hjälpmedel. Avtalet är gammalt och det finns behov av att modernisera och anpassa ett framtida samarbetsavtal till nu gällande förutsättningar och utvecklingsbehov. LiSA tog den 19 september beslut om att påbörja ett partsgemensamt arbete för att se över det gemensamma samarbetsavtalet kring inkontinenshjälpmedel. Förslag till nytt avtal beräknas vara klart under våren 2017.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad