VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kunskapstyrning i samverkan

Nu har kommunerna i västra sjukvårdsregionen utsett en kommunal representant till den nationella arbetsgruppen (NAG) matallergi. Arbetet är en del i svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.

Arbetet med kunskapsstyrning är organiserat i form av 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Det finns även åtta nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas nationella, gemensamma arbete i flera olika områden.

De nationella programområdena har i sin tur NAG för att driva förbättringsarbete inom olika områden. Totalt har nationella programområden och nationella samverkansgrupper startat ett 40-tal arbetsgrupper.

Landets sex sjukvårdsregioner har delat upp ansvaret för NPO emellan sig. Västra Sjukvårdsregionen, som består av Västra Götaland och Halland, ansvarar för lung- och allergisjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, rörelseorganens sjukdomar och efter årsskiftet troligtvis även psykisk hälsa. På nationell nivå har kommunerna gett Styrgruppen för nationell kunskapsstyrning socialtjänst – kommuner i samverkan (S-KiS), i uppdrag att besluta om deltagande från kommunsidan ska ske. När S-KiS fattat beslut skickas frågan till regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) i det geografiska området som utser kommunala representanter för arbetet.

Nu har RSS i Västra Götaland och Halland utsett Therese Lindh, enhetschef för måltid i Bollebygds kommun, till NAG matallergi. Utöver företrädare för regionerna deltar Astma- och Allergiförbundet, Unga Allergiker, patientrepresentant, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen i NAG. Ordförande i NAG är Caroline Nilsson, Barnallergolog, sjuksköterska, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Processledare är Kerstin Hinz, regionutvecklare koncernkontoret, Västra sjukvårdsregionen.

NPO Lung- och allergisjukdomar gett NAG matallergi i uppdrag att:

  • skapa en bredare insikt om det kliniska problemets omfattning
  • verka för en nationell riktlinje under Socialstyrelsens ansvar
  • driva processen med nationella kunskapsstöd/nationellt vårdprogram

I dagsläget inte finns några nationella riktlinjer eller vårdprogram inom matallergiområdet vilket innebär att arbetsgruppen i princip börjar från ”vitt papper”. Initialt i arbetet avser man att ha fokus på barn och unga i skolan och vad kommunen och regionernas sjukvård kan, bör, ska göra avseende t ex. specialkost vid allergi och intyg kring detta.

Sedan tidigare finns Cecilia Axelsson, Göteborgsregionen (GR) med i NAG schizofreni som är en del av NPO psykisk hälsa.

Läs vidare på vgregion.se Länk till annan webbplats.

Fler intressanta länkar

Västra Götalands kunskapsråd: www.vardsamverkan.se/samverkanteman/kunskapsstyrning Länk till annan webbplats.

Ny nationell sida om kunskapsstyrning: www.kunskapsstyrningvard.se Länk till annan webbplats.

Vård- och insatsprogram inom NPO psykisk hälsa: www.vardochinsats.se Länk till annan webbplats.

Senast publicerad