VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Goda resultat av samarbetet mellan kommun och region kring försörjning av personliga hjälpmedel

En utvärdering visar att Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland har varit framgångsrikt, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt.

I Västra Götaland samarbetar de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen i hjälpmedelsfrågor, samarbetet omfattar Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.

Samarbetsavtalet som trädde i kraft den 1 oktober 2015 har under hösten 2016
utvärderats med goda resultat. Till följd av detta föreslår Ledningsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland att samarbetet ska fortsätta, vilket det politiska samrådsorganet, SRO, ställer sig bakom. Ledningsrådet har fått i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag för fortsatt samarbete.

Utvärderingens syfte är att utvärdera effekten av nuvarande samarbetsavtal i relation till den tidigare upphandlade försörjningsmodellen, samt även att ta fram ett underlag inför beslut om framtida försörjningsmodell.

Utvärderingen visar att samarbetsavtalet har varit framgångsrikt, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Avtalet har exempelvis inneburit en sänkning av de totala hjälpmedelskostnaderna med 74 miljoner under perioden 2015-10-01 t.o.m. 2016-09-30, samtidigt som volymerna har ökat.

Ledningsrådet för hjälpmedel bedömer att samarbetet ska fortsätta. Ledningsrådets rekommendation är att parterna tecknar ett avtal för perioden 2017- 10-01 – 2020-09-30. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget. Avtalsvård med kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi, volym och kvalitet ska genomföras. Ekonomin ska följas upp årligen och en bredare uppföljning ska göras vart tredje år.


Fotnot: Utvärderingen är gjord på initiativ av den politiska beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor som ansvarar för att bevaka gällande avtalstider, och för att i god tid initiera arbetet med att ta fram ett nytt avtal, oavsett avtalsform.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad