VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Gemensam färdplan för Nära vård mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Vid det politiska samrådsorganets, SRO:s möte den 1 november 2019 fick Ann Söderström (Västra Götalandsregionen) och Ann-Charlotte Järnström (VästKom) i uppdrag att ta fram en målbild och en färdplan för Nära vård i Västra Götaland.

Färdplanen ska vara gemensam mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen och innehålla de områden där samverkan bidrar till en förbättring av vården nära invånarna. Hälso- och sjukvårdsavtalet är en gemensam grund vid framtagandet av färdplanen, tillsammans med den samverkan som idag sker i Vårdsamverkan Västra Götaland, både på länsgemensam och delregional nivå.

Nära vård är inte någon ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård. SKR beskriver att nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. En tillgänglig vård nära invånaren tillsammans med nya arbetssätt och med digitaliseringen som stöd ska innebära att vi hushåller med våra gemensamma resurser så att det räcker åt fler. Regeringens utredning ” samordnad utveckling mot en god och nära vård” (S2017:01) kommer i mars 2020 lämna sitt huvudbetänkande kommer vi att följa i framtagningen av den gemensamma färdplanen i Västra Götaland.

Uppdraget är att ta fram en strategisk plan/färdplan och en gemensam målbild som beskriver hur vi i samverkan förflyttar oss mot en god och nära vård genom att:

  • ta fram en gemensam målbild
  • identifiera prioriterade målområden
  • ta fram en tidsplan fram till 2030
  • ta fram förslag till gemensam uppföljning och analys

Vi har nu påbörjat arbetet och kommer under mars-juni att genomföra dialog och inhämta synpunkter inom respektive delregionalt vårdsamverkansområde i Västra Götaland där chefer medarbetare, patienter/brukare från både region och kommuner är välkomna. Vi ser fram emot att ses i vår!

Med Vänliga Hälsningar

Jeanette Andersson Strateg välfärdsutveckling Nära vård, VästKom

Anne-Marie Svensson Strateg Nära vård Västra Götalandsregionen

Vid frågor kontakta oss gärna via mail eller telefon

jeanette.andersson@vastkom.se Tel: 073 - 8037311

anne-marie.v.svensson@vgregion.se Tel: 073 - 8048910

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad