VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Fokusområden för handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland processades fram under kick off

I veckan gick startskottet för arbetet med analys och handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2016 då utsedda representanter från vårdsamverkan, kommuner, Västra Götalandsregionen, brukarorganisationer, Samverkan VG (FINSAM) samt Länsstyrelsen möttes för en heldag i Göteborg.

Sedan 2012 har regeringen gjort överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting (SKL) inom området psykisk ohälsa. Arbetet har fram till 2016 varit uppbyggt på grundkrav och prestationer riktat till varje enskild huvudman och utvecklingsmedel har betalats ut i slutet av året efter prestation.

Från och med 2016 är upplägget dock annorlunda. Bland annat har fokus flyttats från ohälsa till hälsa, medel rekvireras i början av året, målgruppen har vidgats och kravet är nu en länsgemensam analys och handlingsplan som starten på ett långsiktigt arbete.

Fokusområden i Västra Götaland

Kick off för arbetet med analys och handlingsplan i Västra Götaland hölls den 14 september arrangerad i samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och VästKom. Processledarna Malin Camper från VGR och Charlotta Wilhelmsson från VästKom gav tillsammans med inbjudna föreläsare från bland annat SKL, koncernstab Hälso- och sjukvård samt NSPHiG inspiration inför själva syftet med dagen; att renodla fokusområden för det vidare arbetet med handlingsplanen i länet. (Ta del av samtliga presentationer längst ner på denna sida)

Vald metod för dagen var rådslag, ett engagerande och demokratiskt arbetssätt där samtliga deltagare i steg ett fick brainstorma fram fokusområden, var för sig, utifrån dagens frågeställning; Vad behöver vi jobba med för att förebygga psykisk ohälsa och ge bra stöd och behandling?

- Ni är alla speciellt inbjudna just för att ni har olika glasögon och ryggsäckar, detta vill vi använda oss av idag och suga ur er så mycket kunskap och erfarenheter som möjligt genom ett rådslag, säger Charlotta Wilhelmsson och Malin Camper, innan eftermiddagens rådslag drar igång.

Efter en kort brainstorming samlades deltagarna i sina respektive tilldelade grupper för att sortera samtligas lappar med fokusområden, lägga samman de som handlade om samma område samt rubriksätta gruppens gemensamt framtagna fokusområden. Därefter gjordes en prioritering genom röstning där deltagarna fick sju röster var men fick lägga max tre röster på samma område.

Vi vet var det skaver

Rådslaget fyllde Chalmersska huset, lokalen för dagen, med positiv energi och diskussionerna gick varma. Under redovisningen framkom att de flesta fokusområden som grupperna gemensamt tagit fasta på inte direkt är några nyheter. Vi vet var det skaver i länet och vad som behöver göras. De flesta nämnde ledning och styrning, samverkan, samordnad individuell plan (SIP), integrerade mottagningar, brukarinflytande samt kunskapsutveckling och forskning. Alla var även överens om att det behövs tydliga riktlinjer och beslut kring fokusområden som sedan kan förankras för att det ska bli verkstad.

Allt arbetsmaterial från rådslaget Excel, 35 kB. togs om hand av processledarna som sammanställer och publicerar det inom kort här på vastkom.se.

Styrgruppen prioriterar

Nästa steg blir styrgruppens Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster. möte den 28 september, samt 17 oktober, där de har i uppdrag att ytterligare prioritera fokusområden för handlingsplanen utifrån rådslagets resultat. Processledarna tar sedan ansvar för att underlag kring analys samt handlingsplan tas fram till styrgruppen. Detta underlag skickas därefter ut till samtliga 49 kommuner och regionen som senast den 31 oktober rapporterar till SKL.

Fortsatt arbetet med färdigställande av länsgemensam handlingsplan, förankringsprocess och framtagande av delregionala genomförandeplaner kommer därefter att påbörjas med målet att färdigställas 2017.

Kick off för arbetet med analys och handlingsplan i Västra Götaland hölls den 14 september arrangerad i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och VästKom.

 

Processledarna Malin Camper, Västra Götalandsregionen, och Charlotta Wilhelmsson, VästKom.

 

Rådslag hölls för att processa fram fokusområden i Västra Götaland.

 

Nästa steg blir styrgruppens möte den 28 september där de har i uppdrag att ytterligare prioritera fokusområden för handlingsplanen utifrån rådslagets resultat.

 

Kontakt Charlotta WIlhelmsson

Charlotta Wilhelmsson 
Strateg Kunskapsstyrning

Telefon: 070-342 81 77
e-post: charlotta.wilhelmsson@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad