VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa arbetas fram med hjälp av ny processledare

Under perioden maj-dec 2016 har VästKom knutit processledaren Charlotta Wilhelmsson till sig för arbetet med analysen och handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland.

Sedan 2012 har regeringen gjort överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inom området psykisk ohälsa. Arbetet har fram till 2016 varit uppbyggt på grundkrav och prestationer riktat till varje enskild huvudman och utvecklingsmedel har betalats ut i slutet av året efter prestation. Men från och med i år är upplägget annorlunda, bland annat har fokus flyttats från ohälsa till hälsa, medel rekvireras i början av året, målgruppen har vidgats och kravet är nu en länsgemensam analys och handlingsplan som starten på ett långsiktigt arbete.

Charlotta Wilhelmsson, från Fyrbodals kommunalförbund, anställdes av VästKom i maj månad och representerar de 49 kommunerna i länet i arbetet med handlingsplanen. Tillsammans med processledaren från Västra Götalandsregionen, Malin Camper, ska ett förslag till analys samt handlingsplan processas fram och lämnas i mitten av oktober till utsedd styrgrupp för beslut. Därefter skickas handlingsplanen ut till samtliga 49 kommuner och regionen för  att senast den 31 oktober lämnas över till SKL.

Vad har du med dig för erfarenheter in i arbetet med handlingsplanen?
- Jag har 15 års erfarenhet av att arbeta med handlingsplaner, processer och samverkan både som folkhälsosamordnare och beredningsansvarig. Genom båda arbetena har jag god kännedom om regionens verksamhet, på en övergripande nivå, och på länets strukturer för samverkan. Jag har även arbetat nära kontaktpersonerna för det föregående PRIO-arbetet (ÖK 2012-2015) i Fyrbodals kommuner, vilket jag tycker varit både roligt och framgångsrikt.

Vad vill du att den länsgemensamma handlingsplanen ska åstadkomma?
- Jag vill att detta arbete ska vara starten på något långsiktigt bra. Vi ska absolut inte göra detta för regeringens och stimulansmedlens skull, i första hand, utan för invånarna i Västra Götaland och deras hälsa. Vi måste arbeta strukturerat mot samma mål om vi ska bli bättre på att främja hälsa och ge stöd och vård till dem som har en psykisk ohälsa eller sjukdom. Jag hoppas att så många som möjligt ska känna sig delaktiga och engagerade i processen med framtagandet av analysen och handlingsplanen.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad