VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Utbildningar i nya IT-tjänsten SAMSA har startat

En första utbildning i SAMSA hölls i mitten av september inför pilotdrift i Fyrbodal och just nu pågår utbildning för samtliga utbildare i hela Västra Götaland.

 Införandeprojektet av nya IT-tjänsten SAMSA fortlöper enligt tidplan och just
nu pågår utbildningar för länets samtliga utbildare. Utbildningarna hålls i
storgrupp i de större städerna under vecka 37-40.
Breddutbildningarna för de cirka 10 000 användarna är planerade främst till vecka 40-46.

God vård för den enskilda patienten
Det är angeläget att personal som arbetar med samordnad vård- och omsorgsplanering får möjlighet att gå utbildning i SAMSA. Utbildningen kommer leda till höjd kompetens vilket optimerar informationsöverföringen i vårdens övergångar. En bra informationsöverföring reducerar risken för vårdskador och ökar möjligheten för en god vård för den enskilda patienten.

SAMSA testas innan pilot
SAMSAs funktioner testas nu inför pilottest. När SAMSA är i drift under piloten ska systemet leverera de skallkrav som finns enligt avtal. Funktionellt innebär det att samma funktioner som idag finns i KLARA SVPL ska finnas i SAMSA.
Under pilotdrift kommer projektledningen kontinuerligt få uppdateringar om fel eller brister. Dessa korrigeras, fram till två veckor innan breddinförandets start den 29 november. Justeringar kommer därefter ses över vid olika tillfällen och eventuella uppdateringar kommer sedan att ske.

Webbaserad IT-tjänst
SAMSA är en webbaserad IT-tjänst, till skillnad från KLARA SVPL som är både klient- och webbaserad. Att SAMSA är webbaserat innebär många fördelar men ställer också krav på ett förändrat användarbeteende.

SIP och NPÖ
Under 2017 och 2018 kommer även de börkrav som finns med i kravspecifikationen för SAMSA tillkomma, exempelvis samordnad individuell plan, (SIP), och tillgång till Nationell Patientöversikt, (NPÖ).

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad