VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsbrev eHälsa - eTjänster

Läs om vad som hänt inom eHälsa 2013 avseendeinsatsområdet eTjänster samt lite information om vad som kommer att hända 2014.

Bakgrund

Kommunal eHälsa

Syftar till att skapa och förstärka samverkan mellan kommunerna, och mellan kommunerna och landstingen, avseende IT-användning och utveckling i vård och omsorg.

Kommunal eHälsa syftar till att uppnå:

 • ökad delaktighet och ökat medbestämmande
 • effektivisering av den administrativa processen (för invånare såväl som medarbetare)
 • minskad administration (ger mer tid till vårdarbetet)
 • bättre kvalitetsuppföljning
 • ökat erfarenhetsutbyte
 • ökad samverkan kring IT-stöd av gemensamt intresse.

För att uppnå målen har Socialdepartementet genom SKL stimulerat införandet ekonomiskt. För 2013 var denna summa 11,7 miljoner för Västra Götalands kommuner. För 2014 förväntas summan bli drygt 10 miljoner. Socialdepartementets överenskommelse med SKL gäller fram till och med 2015.

Projekt 2013 för Västra Götalands kommuner

Under 2013 har följande projekt bedrivits inom Västra Götaland:

 • eTjänster för socialtjänstens område för invånare (Fyrbodal)
 • Roll- och behörighetsidentifikation (Skaraborg)
 • Mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård (Göteborgsregionen)
 • Nationell patientöversikt, NPÖ (Västkom)
 • Digitala trygghetslarm (Boråsregionen)

Fyrbodal fick förtroendet att arbeta med eTjänsterna och under hösten har vi bedrivit dessa tre underprojekt:

 • Distansmöten, deltagande kommuner: Trollhättan, Skövde och Tidaholm
 • eHemtjänst (digital nattillsyn), deltagande kommuner: Trollhättan och Munkedal
 • IT-teknikcoacher, deltagande kommuner: Lidköping, Munkedal och Götene

De kommuner som inte kunde delta i projekt 2013 får nya möjligheter 2014.


Projektsummering 2013 för Fyrbodals kommunalförbund

Distansmöten

Delprojekt

 • Skövde (Pilot) utreder förutsättningar och genomför distansmöten mellan handläggare och HVB-boenden
 • Trollhättan beskriver de tekniker och verktyg som gör det möjligt att kommunicera oavsett vilken teknisk plattform kommunerna använder och skapar en användarmanual samt gemensam adresslista
 • Tidaholm utreder säkra tekniker och verktyg som gör det möjligt för socialtjänsten att chatta med patienter.

Projekten kommer att sammanställas i en rapport som levereras i slutet av januari för att lyfta fram erfarenheter och sprida kunskap. Rapporten kommer att publiceras på Väskoms hemsida.

eHemtjänst (digital nattillsyn)

Trollhättans Stad genomför ett arbete med att ta fram en implementeringsmodell samt påbörjar arbetet med implementering av digital nattillsyn inom hemvården. Personal, fackliga organisationer, intresseorganisationer, politiker och anhöriga/brukare har involverats i projektet. Ett omfattande arbete med information och samverkan har genomförts. Ett inledande arbete med att forma en arbetsgrupp med representanter från olika professioner har genomförts. Konsekvens/riskanalyser har upprättats. En arbetsmodell för införandet ska tas fram

Munkedal planerar test av Nattfridsteknologin. Syftet är att möjliggöra kommande utredning av användarvänligheten, funktionalitet samt ekonomisk hållbarhet för eventuellt permanent införande.

Kommunicering och förankring, utformande av användarrutiner, avtalsupprättande, deltagarinventering, personalutbildning med mera har utförts.

Organisationen kring start är klar dock återstår några frågor kring tekniken. Beräknad första installation i mitten av januari 2014.

IT-teknikcoacher

Lidköping, Munkedal och Götene

Förstudien i tre delar:

 1. Inventera behov och intresse av att inrätta IT-teknikcoacher som kan stötta äldre i vardagsteknik.
  1. Enkäten fick ca 200 svarande och intresset visade på att nästan 50% av de tillfrågade såg ett intresse med att ha IT- och teknikcoach i kommunen
 2. Undersöka i vilken form ett sådant stöd bör/kan utföras.
  1. Munkedal: Organisatoriskt under Vård och Omsorg och där vara kopplad till anhörigstöd/ rehab/ folkhälsa. Det mest efterfrågat är gruppsammankomster i gemensam lokal samt enskild handledning i hemmet för datorer, läsplattor och mobiltelefoner
 3. Undersöka hur kommunen skulle kunna organisera ett sådant stöd.
  1. Munkedal: Bibliotek, arbetsmarknadsenhet (arbetslösa ungdomar) samt frivilligorganisationer kan engageras. Lidköping stöder redan äldre med IT-teknik på sitt äldrecentrum.

Projektförutsättningar 2014

Samma syften och förutsättningar som för 2013 gäller för 2014, se ovan.

Samtliga delprojekt vill fortsätta med fortsättningsprojekt enligt följande:

Distansmöten, Chat för socialtjänsten, Tidaholm

Fortsätter med sitt projekt och räknar med att vara igång i september 2014.

Distansmöte, Webbmöten för socialtjänsten, Skövde

Fortsätter med uppstart av webbmöten för andra avdelningar

IT-teknikcoacher Munkedal Under 2014 planerar vi att anställa en projektledare. Utöver projektledare kommer även personal från arbetsmarknadsenheten (AME), personal från biblioteket, AME-deltagare, volontär samt personal från vård och omsorg att engageras i projektet. Preliminär tidsplanering är att man ägnar första halvåret till anställning av projektledare, utformande av organisationsstruktur, inköp av utrustning samt informationsarbete. IT-coacher beräknas kunna hålla de första utbildningarna i september 2014.

eHemtjänst (digital nattillsyn) Munkedal

Under första halvåret av 2014 ska nattfrid drivas i full skala i Munkedals kommun. Efter 6 månaders drift skall utvärdering göras kring användarvänligheten, funktionalitet samt ekonomisk hållbarhet för eventuellt permanent införande.

eHemtjänst (digital nattillsyn) Trollhättan

Beräkningen är att resursåtgången kommer att öka under 2014 då projektet övergår från förberedande till utförande och utvärdering. Personalåtgången kommer att öka när det gäller såväl projektledning, handläggning som utförandet via hemvård och nattpersonal.

Vad som menas med en eTjänst inom socialtjänsten kan vara oklart, men SKL har definierat begreppet såhär:

En e-tjänst förmedlas elektroniskt. Handläggningen är interaktiv vilket innebär att den sker i någon form av dialog mellan brukare och handläggare. Den är offentligt finansierad och riktas i första hand till socialtjänstens brukare men även till andra invånare, t ex anhöriga som har anledning att ha kontakt med socialtjänsten. Tjänsten kan utföras av såväl kommunala som privata aktörer.

Exempel på andra e-tjänster inom socialtjänsten är:

Tjänster för att söka bistånd och insatser såsom hemtjänstinsatser, matdistribution, trygghetslarm och ekonomiskt bistånd.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad