VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

System- och Implementeringsstöd för Välfärdsteknik

SIV är ett förslag på en gemensam organisation för 49 kommuner i Västra Götaland. SIV - System- och Implementeringsstöd för Välfärdsteknik.

Kunskapscentrum - Grupp med expertkunskap inom välfärdsteknik som arbetar med inspiration och kunskapsspridning samt ger stöd med förändringsledning och implementering.

Förvaltning och drift - Detta avser allt det som behövs för att en organisation som SIV ska fungera. Aktiviteter och resurser relaterat till att SIV fungerar och uppdateras efter behov.

Teknisk miljö - Säkerställa att enheter kan kommunicera på ett standardiserat sätt. Det ska vara leverantörsoberoende.

Nuläge

Den 18 september 2019 valde SSVIT att bordlägga frågan om att skicka ut ett erbjudande till kommunerna om ett samarbete för System och Implementeringsstöd för Välfärdsteknik (SIV) Detta på grund av att fokus var på arbetet med FVM-Framtidens vårdinformationsmiljö.

Det som är på gång nu - våren 2020 - är Välfärdsteknik i samverkan. Syftet är att att se över och anpassa erbjudandet SIV till nuläget och att samarbetsformer med VGR utreds på nytt.

Välfärdsteknik

Införandet av välfärdsteknik beskrivs, av bland annat SKR, som en framgångsfaktor för att effektivisera välfärden och skapa högre kvalitet för såväl brukare som kommun - till en lägre kostnad. Trots det har kommunerna idag svårt att få finansiering för att införa välfärdsteknik. Att digitalisera kräver investeringskostnader och tidskrävande arbete med förändrade arbetssätt. När många kommuner dessutom har personalbrist är det utmanande att genomföra den förändring som krävs för att införa ett nytt arbetssätt som tillfullo tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Samarbete med VGR
Genom ett invånarcentrerat arbetssätt krävs samverkan mellan regionen och kommunerna. Att initiera ett arbete tillsammans med Västra Götalandsregionen är önskvärt. Fram till nu har huvudmännens arbete, i huvudsak, drivits i separata spår. VGR har från våren 2019 visat ett stort intresse för samarbete. Samarbetet kan vara på olika nivåer och behöver omhändertas av ett kommande projekt.

Förslaget i korthet:
Förslag från denna utredning är att:

  • Etablera ett kunskapscentrum till stöd för huvudmännen
  • Upphandla en teknisk miljö som kan hantera olika varianter av välfärdsteknik (sensorer) samt rimligen anpassad till det nya kärnsystem som projektet FVM förbereder att implementera.
  • Upphandla välfärdsteknik, skapa ett bibliotek av tjänster där huvudmännen kan ”plocka från hyllan”

Avsikten är att kommunerna ska kunna välja om de går in i alla delar, alternativt att de väljer bort den gemensamma tekniska plattformen.


AKTUELLT

Hur kan en verksamhet för drift- och utförare av välfärdsteknik organiseras?

Senast publicerad