VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kartläggning Bas och Verksamhetssystem

Genomförda uppdrag och projekt

Sammanfattning

Bakgrund

Ett prioriterat område inom VGK (Västra Götalands kommuner) har varit att genomföra en kartläggning av kommuners olika bas- och verksamhetssystem. Det kan vara till nytta för en kommun att veta om en eller flera andra kommuner använder samma verksamhetssystem, kanske till och med i kombination med ytterligare annat system som är gemensamt (t.ex. kombinationen PA- och ekonomisystem).

Kartläggningens genomförande

Kartläggningen genomfördes i januari 2014 via en webbundersökning. Genom att genomföra kartläggningen elektroniskt har materialet enkelt tillgängliggjorts för kommunerna. Enkäten kan även återanvändas för kommande inventeringar.

Nyttor

Förväntningarna kan vara att sänkta kostnader (indirekt nytta) om flera kommuner kan samverka kring en förändring eller en tilläggsfunktion i ett verksamhetssystem. Även samarbete mellan kommuner vid upphandling av system ger synergieffekter.

Konsekvenser

Intentionen med kartläggningen är att identifiera likheter mellan kommuner för att bredda kontaktnätet vid utvecklingsbehov, upphandling, integration mm utifrån kommunernas egna behov.

Genomförande

Enkäten har arbetas fram tillsammans med representanter från en mindre grupp kommuner. En digital enkät har därefter tagits fram och skickats ut till samtliga kommuner i VG. Resultatet har gjorts tillgängligt via vastkom.se/kartlaggning (inloggning krävs). I verktyget kan kommunerna sedan enkelt sortera (korstabulera) informationen för att till exempel hitta likheter. En Excel-fil med enkätsvaren kan även distribueras till de kommuner som deltagit om så efterfrågas.

Utveckling

Framtagen information kan följas upp efter en bestämd plan (förslagsvis vart annat år). I första hand har bas och verksamhetssystem kartlaggts men tanken är att kunna utöka informationsmängden till andra områden om så efterfrågas.


Senast publicerad