VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Digitala signeringslistor


Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-01-31.

Resultat

Projektet tillkom beroende på en granskning av samtliga sigeringslistor som utfördes. Resultatet av granskningen visade på ett flertal områden som äventyrade patientsäkerheten. Arbetssättet med digitala signeringslistor har medfört att både omvårdnadspersonal och legitimerad personal har fått ett tillförlitligt och enkelt stöd för de ordinerade och delegerade insatserna vilket leder till ökad patientsäkerhet.

Inför en uppstart av arbete med digitala signeringslistor är det viktigt att man gjort en kartläggning av befintliga resurser och en riskbedömning för införandet. I kartläggningen behöver man ha med både personalresurser men även de tekniska förutsättningarna som finns för ett införande.

De digitala signeringslistorna kräver en mobil uppkoppling, antingen via wifi eller via mobil uppkoppling. Det krävs även någon form av alterantiv uppkoppling vid eventuella driftstörningar. Ev nya arbetssätt kräver dessutom nya rutiner och riktlinjer.

Systemet är väldigt lättanvänt och efter utförd utbildning har omvårdnadspersonalen kunnat börja använda systemet direkt. Därför kan det vara bra att lägga utbildningen i direkt anslutning till att systemet tas i drift.

Genom användandet av de digitala signeringslistorna har det blivit möjligt att mäta och minska ledtiderna för upptäckande av avvikelser vid medicindelning. Antalet ej givna läkemedel som beror på att personalen glömt att ge patienten läkemedlet har minskat betydligt. Antalet avvikelser för ej utförd träning har också minskat.

Fysioterapeut och arbetsterapeut har större möjlighet att snabbt se avvikelser och följa upp träningen vilket leder till en ökad patientsäkerhet. I jämförelse med särskilda boenden där man fortfarande använder papperssigneringslistor kan man se en signifikant skillnad i antalet utförda och signerade insatser inom rehabiliteringsområdet.

Det är enkelt att med hjälp av systemet säkerställa att omvårdnadspersonal har aktuella delegeringar. Systemet meddelar när en delegering håller på att gå ut och det underlättar uppföljning och förnyelse av delegeringar.

Film från spridningskonferensen 2015-01-29

Senast publicerad