VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Förstudie mobil information och dokumentation


Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2013

Syftet med förstudien var att:

  • skapa en tydligare bild av Västra Götalandsregionens nuvarande erfarenheter och behov med avseende på mobil information och dokumentation inom socialtjänsten.
  • göra en insamling av erfarenheter och behov omfattandes både teknisk lösning samt arbetssätt.
  • undersöka och utvärdera andra arbetssätt än dagens, avseende mobil teknik och arbetssätt inom socialtjänsten genom att göra både översiktliga beskrivningar av Västra Götalands kommuner (VGK) samt följa ett eller ett par pågående arbeten inom kommunerna på en mer detaljerad nivå

Inspiration hämtades från det koncept för mobilt arbetssätt som fanns framtaget inom Göteborgs stad.

Resultat av förstudien

Stort fokus lades under förstudien på det nationella arbete som pågick parallellt under SKL. Syftet med nationellt arbete var att ta fram en vägledning inom mobil dokumentation och informationsåtkomst utifrån pågående projekt runt om i landets kommuner.

Till detta lämnades även ett antal rapporter samt slutrapport som ska ligga till grund för fortsatt arbete inom området.

Senast publicerad