VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Bakgrund till handlingsplanen

De aktiviteter som är föreslagna i handlingsplanen är resultatet av en analys av nuläge och behov i 12 av länets kommuner. Analysen är genomförd under hösten 2015.

Fem olika områden är analyserade utifrån att de är identifierade som viktiga för arbetet med konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik. Dessa är:

 • Grundläggande förutsättningar (åtkomst internet, IT-system, produkter och tjänster), verksamhet, brukare och personal
 • Marknad 
 • Organisation och ekonomi 
 • Samverkan
 • Behov 

Kommuner som varit med i olika grad är Borås, Grästorp, Härryda, Lerum, Mark, Partille, Skövde, Svenljunga, Tidaholm, Tjörn, Ulricehamn och Vara.

Aktiviteter i handlingsplanen. Varför just dessa aktiviteter?

Här kan du fördjupa dig i processen som har lett fram till val av aktiviteter i handlingsplanen. Lyssna och titta gärna på bildspelet i länken till höger för mer information.

Aktiviteter i analysfasen.

Beskrivning av genomförda aktiviteter i analysfasen

Sammanställning av nulägeskartläggning, analys

Finns det något som är gemensamt för kommunerna? Det var utgångspunkten när vi sammanställde inkomna SWOT:ar. Vi kunde konstatera att det fanns gemensamma nämnare. De mest förekommande inom varje perspektiv har varit underlag för val av aktiviteter.

Svagheter

 • Kompetens saknas, olika målgrupper behöver kunskap gäller både personal och politik. Exempel på kunskapsområden teknik, upphandling och informationssäkerhet.
 • Bristande delaktighet och medverkan av brukare.
 • Avsaknad och olika åtkomst till internet i ordinärt, särskilt eller särskilt anpassat boende. Gäller både brukare och personals åtkomst.
 • Saknar handlingsplan.
 • Organisering och behov/arbetssätt kring eHälsa.
 • Vet inte hur man ska visa, räkna på nyttan av nya tjänster.
 • Avsaknad eller brister i förvaltning av system, produkter eller tjänster.
 • Brister av arkitektur och infrastruktur.

Styrkor

 • Det finns en positiv inställning och attityd hos brukare, personal och politik.
 • Det finns bra produkter, tjänster och teknik.

Hot

 • Dialog med leverantörer förbättras inte.
 • Gränssnitt i system är inte användvänliga
 • Tillgänglighet
 • Tillgänglighet, alla invånare blir inte delaktiga
 • Lagar
 • Utveckling

Möjligheter

 • Lagar
 • Samarbete med IT-avdelningen

Sammanställning av idenifierade behov

Kommunerna har i sin behovsanalys arbetat i fyra steg.

 1. Behov identifierade utifrån svagheter och hot i SWOT:ar
 2. Behov utifrån ett brukarperspektiv
 3. Behov utifrån relaterade rapporter och utredningar
 4. Behov som uppkommer vid förändring

Utifrån den inkomna dokumentationen så kunde vi idenifierande gemensamma behov:

 • Säkerställa den kommunövergipande infrastrukturen med avseende på tillgång till fiber och mobilt bredband.
 • Långsiktighet, både i planering och finansiering.
 • Behovet av samverkan lyfts fram både internt och med andra kommuner men också med marknaden.
 • Utbildning och kompetens samt information efterfrågas till alla grupper, från beslutsfattare till utförare och till brukarna. Gäller även support och stöd.
 • Informationssäkerhet och ökad tillgång till en mer användarvänlig informationskedja. "Rätt information vid rätt tillfälle".

Prioriterade utvecklingsbehov

Den regionala arbetsgruppen har arbetat med alla underlag som kommunerna lämnat in. Vi kunde identifera följande utvecklingsområden som nu är grunden i handlingsplanen.

 • Arkitektur
 • Finansiering
 • Informationssäkerhet
 • Infrastruktur
 • Inköp
 • Kompetens välfärdsteknik
 • Organisation
 • Tjänster och produkter 

Utifrån den regionala gruppens kompetens, förslag på aktiviteter från kommunernas underlag samt nationella rapporter så har aktiviteter arbetats fram.

Senast publicerad