VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

eTjänst med SMS för ekonomiskt bistånd

Förstudie

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-01-31

Resultat

Förstudiens aktiviteter visar att det finns stora nyttor både för verksamhet och medborgare/klienter med att införa e-tjänst och sms-avisering. Möjligheter och hot samt konsekvenser har identifierats i arbetet. Digitalisering och e-tjänster kommer bland annat att medföra behov av förändrade arbetssätt och rutiner.

En stor del har ägnats åt kravställning som input i den kommande tekniska förstudien rörande möjligt API som leverantören CGI står i begrepp att göra. I denna kommer även en kostnadsbild att tas fram under våren 2015. CGI medverkade i workshoparna kring kravställningen vilket gett dem en minskad startsträcka.

En fiktiv tidshorisont för denna lösning finns samt andra alternativ som kan fungera som övergångslösningar.

Den tekniska förstudien kring sms-avisering är klar och Göteborg Stad har bedömt att den är angelägen att gå vidare med för uteckling under 2015.

För båda dessa lösningar har utvecklingen bedömts som prioriterad inom välfärdsområdet då de dessutom ingår i Handlingsplanen för e-samhället som läggs fram till Kommunstyrelsen 2015-01-14. Fortsatt hantering beror till viss del på hur dessa beslut om resurser faller ut.

Dokument

Senast publicerad