VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ansvarsområde Herrljunga

Genomförda uppdrag och projekt

Projekt Herrljunga genomförde arbete med ”Säkerställa kvalitén på servicen trygghetslarm för invånarna för att därigenom öka valfriheten att ”bo kvar hemma”, samt att kunna möta morgondagens krav och efterfråga på andra digitala tjänster.” Projektet avslutades 2015-01-31. Linnea Holm har varit projektledare.

Resultat

Projektgruppen föreslår att kommunen bör avvakta marknaden innan avrop/upphandling görs på grund av det nu rådande marknadsläget. Förhoppningsvis kommer ett antal nya leverantörer in på marknaden det närmaste året samtidigt som Kommentus med största sannolikhet kommer att göra en ny upphandling och skriva nya ramavtal under 2015/2016.

Med helhetsleverantör menas en leverantör som levererar digitala trygghetslarm inkl. kommunikation och larmmottagning

Bakgrund

Den trygghetslarmsleverantör kommunen har idag tillverkar inte längre analoga trygghetslarm och kommunen kan inte garantera funktion för sina brukare som byter teknik, från det analoga till det digitala. Bytet av teknik sker snabbt nu i kommunen med alla fiber-föreningar som finns.

I socialtjänstlagen står inget om trygghetslarm däremot om trygghet för medborgaren, detsamma står i kommunallagen. Herrljunga har dock valt att arbeta med trygghetslarm som ett steg i att ge brukare trygghet. Om inte trygghetslarm kan levereras är kommunen skyldig att erbjuda brukaren andra insatser t.ex. tillsynsbesök.

På marknaden finns det idag ett fåtal leverantörer av digitala trygghetslarm. Kommentus har slutit ramavtal med två stycken helhetsleverantörer, samt en leverantör som enbart levererar digitala larm. På grund av brister vid kontroller hos en av leverantörerna kommer bara avtalet med en av helhetsleverantörerna förlängas. Samtidigt har denna leverantör begränsad kapacitet vilket med största sannolikhet kommer att innebära långa väntetider och begränsad service under 2015.

Herrljunga kommun står inte med något kontrakt som löper ut under 2015. I nuläget har kommunen ett servicekontrakt samt leasing avtal på larmmottagaren. Dessa avtal löper årsvis. Kommunen har ett löpande ettårigt serviceavtal och löpande ettårigt hyresavtal på larmmottagare med Telenta. Trygghetslarmen äger kommunen, detta gör att kommunen inte är i ett akutläge att inhandla ett nytt system. Samtidigt så tillverkas inte de larm vi har idag på grund av teknikskiftet och vi kan inte garantera våra brukare som bytt till fiber att larmen fungerar i det digitala nätet.

Senast publicerad