VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommun-FVM stöttar med

Eftersom processerna i Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, blir regiongemensamma, samarbetar kommunerna med programmet i förberedelser och genomförande. VästKom samordnar och bjuder löpande in till möten för de olika roller som ingår i kommunernas lokala införandeprojekt för att kunna ge en samlad bild av kommunernas behov till programmet FVM.

VästKoms projekt ”Kommun-FVM” ansvarar för att

 • driva, samordna och säkerställa kommungemensamma behov och åtaganden
 • se till att det finns kommunal kompetens i FVM-programmet och att kommunernas implementering av Millennium följer FVMs tidplan.
 • stötta genom att samordna verksamhetsexperter, projektledare och kompetensråd under implementeringen. Projekt Kommun-FVM kommer stödja kommun i nedanstående arbete vilket kan innebära att uppdrag kan samordnas mellan kommuner.
 • samordna utbildning enligt metoden ”train the trainer” för kommunerna i de tre etapperna

Varje kommuns lokala införandeprojekt har till uppgift att:

 • ansvara för den förändringsprocess som är nödvändig och som krävs för att realisera nyttan av den nya vårdinformationsmiljön
 • införa standardiserade processer och tillhörande arbetssätt
 • utbilda samtliga egna medarbetare
 • ansvara för att etablera integrationer och samverkan med övrig infrastruktur och system samt nationella lösningar i relation till införande av Millennium inom egna IT-relaterade områden
 • ansvara för att den egna infrastrukturen följer kraven i avtalet med VGR
 • ansvara för plan för och genomförande av systemövergång och datamigrering som ska ingå i den överordnade implementationsplanen
 • leda utrullning av optioner i den egna organisationen
 • säkra plan för att minimera produktionsstörning vid driftsättning
 • säkra intressenthantering och kommunikation
 • ansvara för efterlevnad av lagar och riktlinjer som påverkar eller påverkas av konfigurering och användning av optionerna
 • delta, bidra och avsätta tid i Projekt kommun-FVM:s samordning.

I kommunen har en person rollen som implementeringsansvarig. Kontaktuppgifter för implementeringsansvariga i respektive kommun.

Senast publicerad