VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Funktionalitet

Här samlar vi frågor om funktionaliteten i Millennium.

Hur länge har man tillgång till läkemedelslistan i option 1? Kan man se förändringar över tid även efter att en brukare har kommit tillbaka till kommunen?

+

Åtkomst regleras av regelverk kring sammanhållen journalföring, dvs vårdrelation och samtycke gäller.

Hur länge har jag tillgång till patientjournaler från sjukhus/PV i Option 1?

+

Åtkomst regleras av regelverk kring sammanhållen journalföring, dvs vårdrelation, samtycke och spärr gäller..

Kommer den legitimerade kommunala personalen att kunna ta del av läkemedelslistan och se den s.k. NPÖ-infon eller är den bara tillgänglig från VGR-sidan?

+

Ja, legitimerad personal i kommunerna kommer att ha tillgång till NPÖ, läkemedelslistan och vårdbegäran

All journalinformation som skrivs inom VGR kommer att finnas tillgänglig (utifrån behov och behörighet), vilket innebär att NPÖ används då patienten inte är från Västra Götalands län om det är underlag från en annan region som behövs. Är det hälso- och sjukvårdsinformation från en kommun som inte använder funktionalitet i option 2 eller 3 så förutsätter det att de är producenter till NPÖ..

Hur gör man om man vill ha ett ytterligare informationsutbyte mellan kommunens journalsystem och Millenium?

+

Beskriv behovet. Ta reda på om fler kommuner har samma behov. Lämna ditt behov till programmet via kommunens kontaktperson för teknik.

Kommer vi att kunna hantera Skype-möten så som vi kan idag i SAMSA?

+

Ja, eller med annan aktuell videotjänst.

Kan barn/ungdomar själva logga in i patientportalen?

+

Ja, barn från och med 13 år kommer att kunna logga in.

Kan systemet och patientportalen hantera olika språk?

+

Ja.

Kan man dokumentera på klass/gruppnivå eller endast på individnivå?

+

Det går att dokumentera på både individ, klass- och gruppnivå.

Kommer vi att köra både SAMSA och Millennium samtidigt beroende på vilket sjukhus man vårdplanerar med?

+

Ja, under implementeringsfasen innan alla sjukhus är anslutna till Millennium.

När det finns en patientportal i Millennium, behöver vi 1177?

+

Ja. 1177.se kommer att vara ingången för våra invånare, det är beslutat. Vissa tjänster är fortsatt bättre att hantera nationellt, men de flesta vårdtjänsterna kommer troligen användas direkt från Cerner, pga den nära kopplingen till Millennium (informationen).

Gäller HSA för elevhälsosystemet också?

+

Ja, det gäller för alla användare av Millenium.

Vilken info publiceras i Patientportalen?

+

Vilken information som ska publiceras i Patientportalen kommer att beslutas i designfasen. När det gäller spärrtjänst så är det ingen skillnad från idag.

Export och import av elevhälsosjournaler till andra system, PMO och ProRenata, kommer det vara möjligt till/från Millenium?

+

Det finns funktionella möjligheter att exportera/importera data från/till Millennium. Frågan håller just nu på att utredas. FVM tar inte ansvar för funktionaliteten i det angränsande systemet.

Kommer det att finnas ett bokningssystem i Millennium?

+

Det finns kalenderfunktionalitet i Millenium men den behöver designas. Integrering mot Exchange (Outlook) finns inte i nuläget och är inte så lätt.

Kommer det att finnas begränsningar vad gäller antal parter i t ex in- och utskrivningsprocessen?

+

Information och meddelanden kommer att kunna utbytas med samtliga parter som är användare av Millennium

Det kommer även att finnas möjlighet från andra parter/system att "titta in" eller hämta information. Det blir beslut som tas i designen av Millennium..

Är privata vårdgivare i kommunerna med?

+

Kommunernas privata vårdgivare ansvarar kommunen för. Kommunerna har rätt att vidarelicensiera till sina privata vårdgivare. Kommunerna är avtalsparten.

Hur blir balansen mellan kliniskt arbete och dokumentation ?

+

Vi ska inte behöva upprepa redan skriven information. Har någon redan skrivit så ska man kunna verifiera detta och nyttja det. Målet är mer tid till kliniskt arbete.

Kommer Milleniums läkemedelslista att kopplas till nationella lösningar?

+

Ja, det kommer den.

Kommer det att finnas standardiserade checklistor och vårdplaner?

+

Ja, det stämmer.

Kommer det att finnas spärrar mellan olika delar av journalen, sekretess ?

+

Ja.

Kommer delegerad personal kunna få och återkoppla HSL-info?

+

Ja.

Kommer SoL personal ha läs- och skrivbehörigheter för delegerade uppgifter?

+

Ja om de gör det på delegation men också på ordination av legitimerad personal i kommunen.

Hur hittar man rätt kommun/kommunenhet att skicka meddelanden till?

+

Genom att hantera all personal i HSA-katalogen, antingen via full anslutning eller genom att administrera användarna med HSA-admin-verktyget.

Finns det möjlighet att skriva ut information ur Millennium?

+

Det kommer att göras avvägningar från fall till fall avseende om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan.

Hur ska omsorgspersonalen med Medarbetaruppdrag hanteras i HSA?

+

Genom att hantera all personal i HSA, antingen via full anslutning eller genom att administrera användarna med HSA-admin-verktyget.

Hur stödjer Millennium arbetet med avvikelser?

+

Millennium ersätter inte befintliga avvikelsehanteringssystem som används vid anmälan och utredning av avvikelse. Systemet är tydligt patientcentrerat och hanterar därför inte andra typer av avvikelser. Däremot kommer Millennium att kunna agera på det som dokumenteras. I förberedelsearbetet ingår att skapa regler för hur Millennium ska reagera på olika typer av uppgifter. Det ska gå att kunna generera en automatisk rapport som kan exporteras till det avvikelsehanteringssystem som används idag.

Det viktigaste är att Millennium kommer att bidra till att avvikelser inte uppstår. Eftersom alla kommer att använda samma system slipper vi brister i informationsöverföring. Informationen finns tillgänglig när den behövs och man behöver oftast inte leta efter den. Millennium kommer också att kunna påminna om aktiviteter som ska göras, eller ge rekommendationer att inte göras, beroende på patientens behov.

Hur hanteras e-arkivering?

+

Kommunerna kommer att behålla sina befintliga eArkiv. Har inte kommunen ett eArkiv så behöver utredning göras för att skapa en bra lösning. Kommunen är ansvarig för denna utredning, samordning kan göras tillsammans med andra kommuner.

Hur och med vilken frekvens kommer VGR att mäta antalet användare av Millenium för fakturering?

+

Antalet användare kommer att mätas på årsbasis för kommunerna. Detta innebär att antalet användare kommer att justeras årsvis.

Krävs det alltid 2-faktorsinloggning i Millennium?

+

Ja

Hur är behörighetssystemet utformat?

+

Identitets- och behörighetslösningen bygger på extern hantering i en federation. Utifrån att användaren är autentiserad skapas en biljett med attribut, från HSA-katalogen, som sedan Millenniumtjänsten ska använda sig av för att sätta rätt roll och behörighet i systemet.

Måste vi ändra arbetssätt när vi börjar använda Millennium?

+

Ja, Millennium stöder bland annat standardiserat sätt att dokumentera, innehåller beslutstöd för processer samt funktionalitet som ökar den enskildes delaktighet i vården. Vi blir många som använder samma system vilket innebär att användare i Millennium slipper dubbeldokumentera.

Hur hanteras ändring av antal användare under avtalsperioden?

+

VGR kommer att utföra mätningar av antalet registrerade användare av Millennium årligen.

När man beräknar antal "användare", är det endast legitimerad personal i kommunen eller även omsorgspersonal?

+

Antalet användare i upphandlingen (25 000) omfattar användare av Millennium dvs både legitimerad personal och omvårdnadspersonal samt personal som arbetar i elevhälsoteamet.

Kommunen har valt att föra journal i det egna journalsystemet i kommunen. Hur ska informationen om delegerade HSL-insatser till kommunens omsorgspersonal föras mellan Millenium och kommunens egna dokumentationssystem för SoL och LSS?

+

Köper inte kommunen option 3, journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård, så får man använda det journalsystem som man valt att upphandla och jobba som ni gör idag.

Senast publicerad