VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Avtal

Frågor om avtalen kring Millennium och driften av systemet.

Kommunerna kommer att ha ett dokumentationssystem för socialtjänsten som ska driftas på hemmaplan med servrar, konfigureringar, uppdateringar mm. Om man tar option 2 och 3 innebär det att kommunen får samma arbete för drift i Millenium på hemmaplan?

+

VGR kommer ta fullt ansvar för drift och förvaltning.

Varje kommun behöver dock bidra i förvaltningen via de forum och uppföljningar som sätts upp för Millenniumtjänsten. Kommunerna ansvarar också för 1:a linjens support och användarstöd själva.

Är det rimligt att ta med en ersättningsklausul om åtgärder inte vidtas för avhjälp av fel inom avtalad tid.

+

Vi har valt att inte ta med viten i Drift- och förvaltningsavtalet.

Vem äger data i Millennium?

+

Varje informationspost ägs av den som skapat informationen och skall enligt kravställan vara logiskt separerad och markererad för att kunna säkerställa informationsägarskapet.

Hur ska gallring och arkivering fungera avseende "gemensam" information. Vem ansvarar?

+

Informationsägarskapet för varje informationstillgång styr vem som har ansvar för arkivering och gallring utifrån de regler som varje organisation har på sig. Det kommer att finnas stöd för att extrahera information för vidare bearbetning i Millennium.

Hur ska man hanterat PUB avtal, (personuppgiftbiträde) mellan kommunerna, eller har kommunens användare bara access till sina egna invånare?

+

Inom GITS för SAMSA så finns ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan de 49 kommunerna och VGR. Här finns företrädare för PuA genom gemensam grupp (ledningsrådet). Detta är reglerat i en beskrivning över samverkande tjänster. Utöver detta så finns ett visst personuppgiftsbiträde för den regionala SAMSA-förvaltningen som på gemensamt PuAs uppdrag hanterar personuppgiftsbehandling såsom lagring, support och registervård. Detta är reglerat i ett gemensam personuppgiftsavtal där samtliga tjänster finns beskrivna och har enskilda instruktioner över den personuppgiftsbehandling som sker.

Troligtvis blir det motsvarande modell för Millenium.

Kan undersköterskor få ordineringshandling?

+

Ja. Omvårdnadspersonal kommer kunna läsa och ta del av ordinationer, instruktioner och delegerade uppgifter. De ska även kunna signera via mobil enhet.

Kommer möjlighet till menprövning att finnas?

+

Ja, det kommer att finnas.

Kommer viss information enbart att visas för vissa professioner?

+

Ja, systemet ska designas utifrån både profession och behörighet.

Kommer det att finnas användarloggar?

+

Ja, det kommer att finnas.

Slipper vi utföra dagligt arbete i olika system?

+

All funktionalitet i nuvarande kommunala system kommer inte finnas samlat inom Millennium (t.ex. beställning av SoL personals tid) men det finns möjligheter till integrering för att slippa jobba i olika system.

Kommer vi att få ta fram gemensamma begrepp i samverkan?

+

Ja, finns ett informatikprojekt för Västra Götaland som drivs inom ramen för FVM.

Finns det några kopplingar mellan optionerna?

+

Ja, avseende funktionalitet samt att arbetsflöden påverkas.

Hur sker hanteringen av privata skolor/friskolor?

+

Friskolor är inte en del av avtalet. Respektive kommun ges direkt rätt att tillhandahålla licenser till relevanta delar av kärnsystemet till sina respektive privata vårdgivare, med undantag för sådana privata vårdgivare som är egna huvudmän (dvs. friskolor som bedriver elevhälsovård)

Kan man upphandla och välja ytterligare en option som man inte har upphandlat idag?

+

Nej, inte inom ramen för denna upphandling.

Senast publicerad