VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Förarbete inför design av Millennium

Innan designarbetet startar, görs ett förarbete för att skapa förståelse för nuläget – vilka arbetssätt vill vi fortsätta med och var finns det förbättringspotential?

Alla kommuner deltar i förarbetet med representanter från olika professioner och roller inom elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård.

Förarbetet för EMI genomfördes våren 2021. I september påbörjades förarbetet för kommunal hälso- och sjukvård. Förarbetet för elevhälsans icke-medicinska del kommer att starta vid årsskiftet 2021/22. Så här är arbetsgången för de olika verksamheterna:

Elevhälsans medicinska del designar IT-stödet

Skolsköterskor, skolläkare och medicinskt ledningsansvariga från 14 kommuner samt VGR:s naturbruksgymnasier har arbetat med att identifiera likheter och olikheter i processer, basprogram och informationshantering.

Förarbetet har resulterat i:

  • Sammanställning av huvudprocesser, t ex basprogrammet
  • Inventering av de beslutsstöd som används inom EMI
  • Inventering av regionala medicinska riktlinjer, RMR
  • Förslag till gemensamma enkätfrågor till elever och vårdnadshavare
  • En lista över begrepp som används inom EMI

För designarbetet har nu sex verksamhetsexperter anställts där flertalet varit med i förarbetet för att genomföra design enligt Cerners arbetsmodell.

Elevhälsans icke-medicinska del startar senare

På grund av att ingen kommun i etapp 1 (södra området) kommer att använda Millennium för elevhälsans icke-medicinska del, skjuts designen för denna del i Millennium till etapp 2. Förarbetet startar kring årsskiftet.

Kommunal hälso- och sjukvård

Förarbetet har precis dragit igång med kartläggning av väsentliga processer. I arbetet ingår att identifiera huvudprocesser där patienten berörs och stödprocesser för medarbetare och chefer. Vilka professioner berörs av respektive process och hur jobbar man idag; med papper eller IT-stöd?

  1. Vad gör vi?
  2. Vem gör något?
  3. Vilken information ingår i processteget?
  4. Hur hanteras den informationen idag?
  5. Vilka andra processer hänger processteget ihop med?

Materialet som tas fram blir underlag till det första steget i Cerners arbetsmodell för design av IT-stödet.

Plan för design

En konkret plan för designen håller på att tas fram. Utmaningen blir att passa in de kommunala optionerna i de validerings- och testplaner som programmet i övrigt styrs av. Designen av de kommunala optionerna ska komma i fas med övriga arbetsströmmar för etapp 1.

Designarbetet leds av VästKoms två processledare; Anna Lindelöf för elevhälsa och Eva Lidslot för kommunal hälso- och sjukvård. De ingår båda i delprojektet Standardisering och kliniskt innehåll (SoKI). Där finns också en processanalytiker som koordinerar de kommunala optionerna internt och mot andra arbetsströmmar. För närvarande är det Linn Wallér som har denna roll men vi behöver rekrytera en ny person då Linn övergår till en annan tjänst under hösten.

Cornelia Moseid som är delprojektledare verksamhetsfrågor inom Kommun-FVM hanterar frågor som behöver tas i programledningen och ansvarar för kommunikation med kommunerna kring designen.

Syftet med designen är att både att enas kring gemensamma arbetssätt men också att ändra processerna så vi kan ge ännu bättre vård och omsorg till invånarna.

Senast publicerad