VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ansvar och roller

FVM-programmet ansvarar för processen att införa och standardisera ett gemensamt vårdsystem i länet, de 49 lokala projektorganisationerna i respektive kommun ansvarar för mottagandet. Projektteamet på Västkom ansvarar för att samordna arbetet gentemot FVM-programmet, mellan och med kommunerna.

Följande roller ska finnas i kommunerna:

 • Implementeringsansvarig
  Implementeringsansvarig ansvarar för den förändringsprocess som krävs för att införa Millennium. Implementeringsansvariga upprättar lokala projektorganisationer och utser kontaktpersoner för följande ansvarsområden: projektledning, förändringsledning, effekthemtagning, IT-infrastruktur och drift samt utbildning. Kontaktuppgifter till kommunernas implementeringsansvariga. Läs mer om rollen.
 • Projektledare stöttar implementeringsansvarig operativt i det lokala införandeprojektet. Ska kunna företräda i frågor som rör implementeringen av FVM i den egna organisationen. Ska delta i Projekt Kommun-FVM:s arbetsforum.
 • Förändringsledningsansvarig företräda sin kommun i frågor som rör förändringsarbetet. Medverka och säkra strategi och metod för förändringsledning i sin verksamhet. Medverka och säkra plan för implementering av ändrade arbetssätt
  utifrån FVM-programmets och kommunens förutsättningar. Adjungerad av kommunens implementeringsansvarig vid behov som deltagare i Projekt Kommun-FVM:s arbetsforum.
 • Ansvarig utbildning ska kommunicera och samarbeta kring lokala förutsättningar och förhållanden avseende planering för och schemaläggning av utbildning, behov av särskilda utbildningsinsatser, lokalbehov för utbildning, följa upp medarbetares deltagande i slutanvändarutbildningar. Adjungerad av kommunens implementeringsansvarig vid behov som deltagare i Projekt Kommun-FVM:s arbetsforum.
 • Effekthemtagningsansvarig Företräda sin kommun i frågor som rör effekthemtagning i den egna organisationen. Ansvara för att effektmålsutvärdering genomförs och rapportera utfall för effektmål i linjen och till FVM-programmet. Återkoppla med krav och riskanalyser ur ett effekthemtagningsperspektiv under projektets gång (mallar). Adjungerad av kommunens implementeringsansvarig vid behov som deltagare i Projekt Kommun-FVM:s arbetsforum.
 • Ansvarig IT och drift Företräda sin kommun i frågor som rör IT, infrastruktur och drift i den egna organisationen. Säkra att den tekniska infrastrukturen i kommunen är anpassad till Millenniumlösningen. Ansvara för att etablera integrationer och samverkan med övrig infrastruktur och system, samt nationella lösningar i relation till införande av kärnsystemetinom egna IT-relaterade områden. Ansvara för att den egna infrastrukturen följer kraven i avtalet med VGR. Ansvara för plan för genomförande av systemövergång och datamigreringsom ingår i den överordnade implementeringsplanen. Delta i projekt Kommun-FVM:s arbetsforum
 • Utbildare kommer från verksamheten och har lämplig yrkesbakgrund för den roll hen har som användare i systemet. Utbildarna får utbildning av leverantören av Millennium.
 • Millennium-coach
  Millenium-coacher medverkar som stöd i schemalagd utbildning och kommer att vara första instans för frågor och rådgivning från kollegorna i samband med driftstart. De får sin utbildning av utbildarna.

Verksamhetsexperter anpassar systemet:

Totalt 300 så kallade verksamhetsexperter definierar och beslutar om regiongemensamma processer och arbetssätt i arbetet med att utforma Millennium. De representerar olika yrken, specialiteter och verksamheter. Uppdraget som verksamhetsexpert är regionalt. Det innebär att arbetet verksamhetsexperten gör, ska gagna patienter i hela Västra Götaland. De jobbar på uppdrag av programmet FVM och företräder inte sin egen enhet eller förvaltning utan sin profession och har mandat att ta beslut för samtliga kommuner. I uppdraget ingår därför också att inhämta och analysera information från det egna professionella nätverket samt förankra förslag och beslut brett hos kollegor mellan arbetssessionerna.

Vill du veta vilka som är utsedda till verksamhetsexperter? Läs mer om rollen verksamhetsexpert på VGR:s webb Länk till annan webbplats..

Kompetensråd - stöd för verksamhetsexperterna:

För att programmet på bästa möjliga sätt ska kunna förstå kommunernas behov och förutsättningar behöver personer från kommunerna rekryteras till olika kompetensråd i syfte att bistå med kompetens och kännedom kring kommunernas tankegångar, inspel och perspektiv. Det finns fem kompetensråd:

 • Informationsutbyte och elevhälsa
 • Informationsutbyte och kommunal hälso- och sjukvård
 • Dataskydd, informationssäkerhet och juridik
 • REDA för kvalificerade IT-frågor
 • Supportråd

Senast publicerad