VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunala optioner

Beroende på vilken eller vilka optioner man avropat i kommunen medför att det kan se olika ut mellan kommunerna och vilka delar av systemet man kommer ansluta sig till.

Option1: Informationsutbyte mellan vårdgivare

I option 1 har krav ställts på funktionalitet som ska stödja användarna i den samverkande kontakten mellan olika vårdgivare. Optionens syfte är bland annat ökad delaktighet för elever, patienter, deras vårdnadshavare och/eller andra närstående i varje ärende.

Varje enskild kommun beslutar om vilka aktörer eller roller som ska ha tillgång till funktionerna i optionen, till exempel, professioner inom elevhälsan, professioner inom kommunal hälso- och sjukvård, professioner inom socialtjänst som är aktiv i planeringen vid in- och utskrivning från slutenvård samt samordnad individuell plan

Vad innebär detta för den kommunala hälso- och sjukvården i praktiken? Med det kommande IT-stödet kan den kommunala hälso- och sjukvårdens verksamhetsöverskridande processer effektiviseras och kvalitetssäkras. Exempel:

 • Funktionalitet som stödjer processen vid in- och utskrivning från slutenvård så att övergången för patienten blir både trygg och säker.
 • Sammankalla, upprätta, följa upp och avsluta SIP (samordnad individuell plan). Både i utskrivningsprocessen men även vid övriga situationer då SIP krävs, tillsammans med patienter och närstående
 • Kommunikation med aktörer i samordnad vårdplanering kan ske elektroniskt till exempel med andra kommuner eller inom VGR.
 • Vårdbegäran för kommunal hälso- och sjukvård kan aviseras och svaras på via ITstödet

Option 2: Journalsystem för elevhälsa

Funktionerna i Option 2 avser att skapa förutsättningar för gemensamma arbetsflöden i en samlad elevhälsa som möjliggör ett ökat stöd till elever för att nå sina kunskapsmål. En god elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan berörda vårdgivare. Genom effektiva processer och beslutsstöd kan elevers lärande, utveckling och hälsa främjas.

Varje enskild kommun beslutar om vilka aktörer eller roller som ska ha tillgång till funktionerna i
optionen, till exempel skolsköterska, skolläkare,skolpsykolog,skolkurator, specialpedagog och verksamhetsansvarig (Rektor/förskolechef)

Vad innebär detta för elevhälsan i praktiken? Exempel på funktioner:

 • Dokumentation för de olika professionerna i separata journaler med möjlighet att dela informationen med övriga i elevhälsoteamet
 • Skolsköterska och skolläkare får tillgång till tillväxtkurva där dokumenterade mätvärden från alla vårdgivare finns tillgängliga
 • Standardiserade basprogram för länet kan implementeras och planeras för hela skoltiden på ett effektivt sätt
 • Arbetet inom elevhälsoteamen kan samordnas och följas upp på ett systematiskt sätt

Option 3: Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård

För patienter som tillhör den kommunala hälso- och sjukvården finns ett behov av samordnade insatser då det finns flera samtida ansvariga aktörer såsom: läkare, socialtjänst, mottagningar eller olika team från regionsidan. Dagens IT-stöd stödjer inte arbete i den Nära
vården. Avsikten är att den kommunala hälso- och sjukvården ska ägna mindre tid åt administrativa uppgifter, och istället spendera tiden till värdeskapande aktiviteter för patienten. Möjlighet ska finnas till mobil funktionalitet som möjliggör att dokumentation sker tillsammans med patienten i dennes bostad. Dessutom ska utförande enheter inom socialtjänsten, få tillgång till arbetslista över delegerade/instruerade hälso-och sjukvårdsaktiviteter, tillgodogöra sig informationen som aktiviteten kräver och därefter signera att den blivit utförd.

Varje enskild kommun beslutar om vilka aktörer eller roller som ska ha tillgång till funktionerna i
optionen, till exempel; sjuksköterska/distriktsköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, enhetschef och verksamhetsplanerare (för ledning och fördelning av arbetet), omvårdnadspersonal/undersköterska/vårdbiträde

Vad innebär detta för kommunala hälso- och sjukvården i praktiken? Exempel på funktioner:

 • Dokumentation i journal
 • Aktuell läkemedelslista
 • Beslutsstöd som bistår medarbetarna till proaktivt arbete
 • Tydliga ordinationer till utförare, där stöd finns för att signera och följa upp utförda insatser

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084