VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Historik - 2015 till nu

-från behov till beslut

I början av 2015 informerades kommunerna via LISA-gruppen (Lednings i samverkan) och i SITIV (styrgrupp IT i väst) om att regionen beslutat om ett samarbete med Stockholms läns landsting och Region Skåne kring framtidens vårdinformationsmiljö i programmet 3R- Framtidens vårdinformationsmiljö.

För att möjliggöra en sammanhållen/sömlös, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierade kommunerna via sina kommunalförbund och VästKom ett samarbete med 3R/FVM.

Nedan finns underlag som beskriver processen fram till nu.

 • 2015-09-03 Förstudie -3R/FVM ur ett kommunperspektiv
 • 2015-12-09 Nulägesbeskrivning 3R ur ett kommunperspektiv
 • 2016-03-09 Avsiktsförklaring 3RFVM och 108K
 • 2016-06-07 Samverkansarkitektur
 • 2016-10-26 Besluta VGR genomför upphandling i egen regi. Programmet övergick från att vara del av 3RFvm till att bli Framtidens vårdinformationsmiljö helt i Västra Götalandsregionens regi. Samarbetet i 108K upphörde.
 • 2016-11-18 Respektive kommun beslutade om att ge VGR uppdrag att upphandla för deras räkning. Endast ett optionsalternativ.
 • 2017-03-08 VGR beslutade att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens
 • 2017-03-20 Respektive kommun beslutade om att ge VGR uppdrag att upphandla för deras räkning. Denna gång med tre optionsalternativ.
 • 2017-01-25 Beslut politisk styrgrupp FVM, för Programdirektiv 3R Fvmlänk till annan webbplats ska kvarstå som direktiv även för det regionala programmet.
 • 2017-02-07 Avsiktsförklaring mellan VGR och VästKom rörande FVM
 • 2018-05-30 SSVIT beslutade om att initiera arbete med ny kraftsamling för digitaliseringsarbetet i länet.
 • 2018-10-16 VästKoms styrelse beslutade om Digitaliseringssatsning "Kraftsamling vård och omsorg/VGR" 2019-2020” en inriktning med resursförstärkning.
 • 2018-10-27 VGR och 49 kommuner beslutade att tilldela Cerner Sverige AB
 • 2019-06-12 Ebjudande 1 -att avropa optioner skickades till kommunerna, funktionellbeskrivning
 • 2019-06-16 VästKomsstyrelse beslutar om projektdirektiv Kommun-FVM
 • 2019-08-14 Erbjudande 2 -Drift och förvaltningsavtal för Millenniumtjänsten
 • 2019-09-26 Cerner kan inte leverera i tid med anledning av det kommer tidplanen revideras.
 • 2019-12-10 VästKoms arbetsutskott beslutade att bjuda in VGR:s politiker till dialog.
 • 2019-12-11 Beslut om ny tidplan
 • 2019-12-13 Komplettering erbjudande, uppdaterade uppskattade kostnader. Beslut om att 30 april är sista dag för att kommuner att avropa optioner
 • 2020-02-18 SSVIT beslutade om Projektplan Kommun FVM
 • 2020-02-28 Komplettering erbjudande, uppdaterat pris för drift och förvaltning till VGR.
 • 2020-03-23 SSVIT beslut om modell rekrytering,kostnadsfördelning verksamhetsexperter samt implementeringsersättning.
 • 2020-05-19 SSVIT godkänner instruktion för kommunernas Lokala Implementeringsprojekt.
 • 2020-05-20 49 kommuner har avropat option Informationsutbyte mellan vårdgivare, 14 kommuner elevhälsa och 9 kommuner hälso- och sjukvård i kommunen.


Ett exempel på kommunernas delaktighet

I behovsinventeringen On-tour medverkade 106 personer från kommunernas elevhälsa, vård och omsorg. Resultat från dessa workshops.

Denna och flera andra aktiviteter såsom worskhops, intervjuer är grunden till innehållet i kravspecifikationen och de tre optionerna. I demo, test och utvärdering av anbuden medverkade 45 personer från kommunernas elevhälsa, vård och omsorg.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084