VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Resultat 2019

Målet bedöms vara uppfyllt

Målet bedöms delvis vara uppfyllt

Målet bedöms inte vara uppfyllt eller har utgått

Positiv trend genom aktiviteten

Ej bedömt aktivitetens påverkan

Negativ trend för aktiviteten

Tidsåtgång mer än
enligt handlingsplan

Tidsåtgång mindre än
enligt handlingsplan

Tidsåtgång ungefär lika
enligt handlingsplan

PROJEKT / ARBETEN SOM DRIVS NATIONELLT

Mål / aktiviteter 2019

Uppskattad genomförd tid / planerad tid i HP

Kommentar

Västra Götalands kommuner erbjuds nationella tjänster som motsvarar kommunernas behov

Upprätta struktur mellan SKL/Inera och kommunerna i VG. Kravställ behovet av internationella/nationella regelverk/standarder. Involvera och föra Västra Götalands kommuners talan med nationella aktörer. Vara stödjande i tillhandahållandet av nationella tjänster 

Mer än

 30%

Deltagande har skett i en rad nationella aktivitete, primärt via Ineras programråd. Från 2020 kommer Karl Fors vara en del av programrådets AU.

Inga nya nationella tjänster har införts, tveksamt om någon nationell aktör vill tillhandahålla nya tjänster.

Fler nationella tjänster nyttjas av kommunerna 2019, än 2018

Vara stödjande i tillhandahållandet av nationella tjänster.

Mer än

 0%

Inga nya nationella tjänster har införts, tveksamt om någon nationell aktör vill tillhandahålla nya tjänster.

Nationell tjänst för säkra digitala meddelande erbjuds kommunerna

Medverka i projekt för säkra digitala meddelande i nationella strukturer

Mer än

0 %

VästKom har medverkat till att kommuner och Kommunalförbund finns delaktiga i styrning och genomförande av SDK

PROJEKT / ARBETEN SOM DRIVS I SAMVERKAN MED VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Mål / aktiviteter 2019

Uppskattad genomförd tid / planerad tid i HP

Kommentar

GITS – Förvaltning och fortsatt utveckling
Budget: 4 030 000 kronor

Driva arbetet med nuvarande och kommande gemensamma lösningar utifrån kommunernas behov och önskemål. Tydliggöra process för hantering av nya behov. Arbeta för att GITS koordinerar VGRs och Ineras tjänster till Västra Götalands kommuner. Utveckla nuvarande koncept kring identitet och behörighet.

Mer än

30%

Den lilla GITS-verksamheten fungerar väl i ett svårt organisatoriskt landskap. Men huvudmännnen har inte tydligt stöttat utförarorganisationen med tydlig målbild. Till detta är det oklart hur GITS ska påverka och påverkas av FVM.

Systemet SAMSA motsvarar verksamhetens behov av IT-stöd för in- och utskrivning från sluten hälsa- och sjukvård, inklusive möjlighet till mobilt arbetssätt

2018 etablerades ny rutin. 2019 har stöd fortsatt enligt plan. SITIV har inte godkänt förslag till att tillhandahålla mobilt arbetssätt. SAMSAs kommande livslängd, på grund av FVM, kommer påverka kommande utveckling.

Videomöten för samordnad vårdplanering genomförs i högre grad än fysiska möten

Över 70 procent av de möten som kallas till är distansmöten

SITHS-organisation

Utgivning av medie för stark autenticering/certifikat finns tillgängligt i hela länet. Mobila certifikat – likt mobilt bankID finns tillgängligt 

God tillgänglighet, god kompetens genom denna centraliserade stödfunktion. SITIV godkände inte förslag på tillhandahållande av mobila certifikat.

Nationell patientöverskikt

5 Kommuner har med hjälp av stöd från GITS blivit producenter till NPÖ/tjänsteplattform

Uddevalla kommun planerar att bli producent under 2020. Oklart hur kommunernas utvecklingsplaner ser ut i övrigt. Inget större engagemang. FVM påverkar.

Ersätta FAX av Epikris med NPÖ 

49 kommuner nyttjar NPÖ istället för fax vid samordnad vård och omsorgsplanering

Projektet som tillsattes för detta uppdrag har avslutats utan att lyckas med sitt uppdrag. Slutrapport är under färdigställande. Stora utmaningar i förändringsledning samt gemensam tolkning av gällande lagrum.

SIP

Fler Samordnade Individuella planer (SIP) ska göras 2019, jämfört med 2018

Dokumentation av SIP sker fortsatt analogt, vilket gör att målet är svårt att följas upp.

Kommunernas arbete med Framtidens vårdinformationsmiljö - informationsdelning med andra huvudmän

Ingå i VGRs ledningsstruktur för FVM för att tillgodose kommunernas behov. Medverka till att ta fram attraktiva FVM-optioner. Driva arbetet med att få till informationsutbyte mellan huvudmän inom vård och omsorg. Kommunicera arbetet.

Kommuner som tecknat fullmakt avropar tecknade optioner

Projekt etablerat för kommunernas arbete med informationsutbytet inom vård och omsorg/FVM

Mer än

500%

Upphandligsfas avslutad. Mycket arbete har lagts på att bidra till att göra VGRs/Cerners erbjudande till kommunerna mer attraktivt. Mindre resurser än prognostiserat har lagts på frågan. VGR har tillsatt särskild enhet för kommunrelationen.

Inga optioner avropas 2019. Hela projektets införande är försenat.

Inget projekt är etablerat för informationsutbytet i vård och omsorg. Dock finns ett kommunalt FVM projekt som arbetar på uppdrag av VästKom

PROJEKT / ARBETEN SOM DRIVS FÖR KOMMUNERNA I VÄSTRA GÖTALAND

Mål / aktiviteter 2019

Uppskattad genomförd tid / planerad tid i HP

Kommentar

Drift- och utförarorganisation av välfärdsteknik

Koncept är framtaget, för kommunerna att ta beslut på 2019.

Förtydligande av förstudie av välfärdsteknik tas fram genom ett erbjudande.

delreg.
satsning

Projektet pausades under hösten. Svårigheter att hantera samtidigt som FVM. Särskilt i kommande beslutsfattande. Förslag på avsiktsförklaring med VGR är framtagen.

Kommunikation och kompetenshöjande aktiviteter
Budget: 100 000 kr

  • Ökat antal visningar på VästKoms hemsida kring eSamhället och digitalisering
  • Ökat antal visning av inlägg/filmer på VästKoms Facebooksida
  • Två uppskattade seminarium/utbildningar är genomförda, exempelvis kring arkitektur
  • Samtliga seminarium/utbildningar är webbsända med god kvalitet

Hemsidan har ej prioriterats tillräckligt, för området i stort. Inaktuell information finns.

FVM har dock hållits uppdaterad och flera seminarier har genomförts, dessa har varit möjliga att följa på distans.

Hösten 2019 rekryterades en kommunikatör för att förbättra VästKoms kommunikation.

Senast publicerad