VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Resultat måluppfyllelse handlingsplan 2018

Målet bedöms vara uppfyllt

Målet bedöms delvis vara uppfyllt

Målet bedöms inte vara uppfyllt eller har utgått

Positiv trend genom aktiviteten

Ej bedömt aktivitetens påverkan

Negativ trend för aktiviteten

Tidsåtgång mer än
enligt handlingsplan

Tidsåtgång mindre än
enligt handlingsplan

Tidsåtgång ungefär lika
enligt handlingsplan

PROJEKT / ARBETEN SOM DRIVS NATIONELLT

Mål / aktiviteter 2018

Uppskattad genomförd tid / planerad tid i HP

Kommentar

Västra Götaland har en kommunföreträdare i Ineras programgrupp

Upprätta struktur mellan SKL/Inera och kommunerna i VG. Kravställ behovet av internationella/nationella regelverk/standarder. Involvera och föra Västra Götalands kommuners talan med nationella aktörer.

Mer än

 30%

Deltagande har skett i en rad nationella aktiviteter. VästKom har drivit digitaliseringsnätverk inom ramen för SKL. VästKom och Göteborgs stad är medlemmar i Ineras programråd. 49 kommuner är delägare i Inera.

Nationella tjänster nyttjas av kommunerna

Vara stödjande i tillhandahållandet av nationella tjänster.

Mer än

 0%

Inga nationella tjänster har införts, mer än via arbetet inom GITS

Nationell tjänst för säkra digitala meddelande erbjuds kommunerna

Medverka i projekt för säkra digitala meddelande i nationella strukturer

Mer än

0 %

VästKom har medverkat till att kommuner och Kommunalförbund finns delaktiga i styrning och genomförande av SDK

PROJEKT / ARBETEN SOM DRIVS I SAMVERKAN MED VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Mål / aktiviteter 2018

Uppskattad genomförd tid / planerad tid i HP

Kommentar

GITS – Förvaltning och fortsatt utveckling
Budget: 3 711 590 kronor

Driva arbetet med nuvarande och kommande gemensamma lösningar utifrån kommunernas behov och önskemål. Arbeta för att GITS koordinerar VGRs och Ineras tjänster till Västra Götalands kommuner. Utveckla SAMSA enligt ny lag och överenskommelse. Utveckla nuvarande SITHS-koncept, inklusive HSA, till att dra nytta av möjligheterna med EFOS.
Mer än

30%

GITS-verksamheten fungerar väl i ett svårt organisatoriskt landskap

Systemet SAMSA motsvarar verksamhetens behov av IT-stöd för samordnad vård- och omsorgsplanering

Ny rutin har etablerats för samarbetet. En stor verksamhetsförändring som lyckats relativt väl såväl i form av verksamhetsförändringen som för IT-verktyget

Videomöten för samordnad vårdplanering genomförs i högre grad än fysiska möten

Förändrad rutin har genomfört att färre distansmöten har genomförts 2018

SITHS-organisation

Utgivning av EFOS-kort/certifikat finns tillgängligt i hela länet. Mobila certifikat – likt mobilt bankID finns tillgängligt.

Nationella tidsplaner har ej hållits under 2018, vilket påverkat det regionala åtagandet.

Nationell patientöverskikt

5 Kommuner har med hjälp av stöd från GITS blivit producenter till NPÖ/tjänsteplattform

Kommunerna har under 2018 ökat intresse i frågan. Dock är ännu inga producenter.

Ersätta FAX av Epikris med NPÖ 

20 kommuner nyttjar NPÖ istället för fax vid samordnad vård och omsorgsplanering

Ersättningen av fax i vissa processer är påbörjat, men mycket arbete kvarstår för att tillgängliggöra all information som medarbetare behöver få åtkomst till digitalt för att kunna fullgöra sitt arbete.

eHälsa – FVM - Kommuner som tecknat fullmakt avropar tecknade optioner. Projekt etablerat för kommunernas arbete med informationsutbytet inom vård och omsorg

Ingå i VGRs ledningsstruktur för FVM för att tillgodose kommunernas behov. Delta i kravställan på kommunal option. Driva arbetet med informationsutbytet inom vård och omsorg genom att etablera ett projekt med deltagare från kommunerna. Kommunicera arbetet.

Mer än

340%

Upphandligsfas avslutad. Klart mindre resurser än prognostiserat har lagts på frågan (drygt 200%). VGR har tillsatt särskild projektledare för kommunrelationen. Åtagande gentemot FVM har, i huvudsak, kunnat genomföras. Mer förberedande aktiviteter hade gett bättre planeringsförutsättningar för 2019.

PROJEKT / ARBETEN SOM DRIVS FÖR KOMMUNERNA I VÄSTRA GÖTALAND

Mål / aktiviteter 2018

Uppskattad genomförd tid / planerad tid i HP

Kommentar

eHälsa – Drift och förvaltning av välfärdsteknik

Koncept är framtaget, för kommunerna att ta beslut på 2019.

Ta fram och genomför projektplan, enligt inkomna remissvar på förstudie kring ”drifts- och utförarorganisation välfärdsteknik”.

Mer än

40%

Projektet pausades första halvåret, på grund av personalbrist. Koncept är under framtagande.

eHälsa – Handlingsplan för konceptet trygghet, service och delaktighet

Godkänd slutrapport: Skriva slutrapport kring konceptet med förslag på hur aktiviteter i handlingsplanerna skulle kunna vara en del i uppdragsportföljen.

Mer än

5%

Personalomsättning har gjort att ansvaret flyttats runt. Under senare delen av året har inte uppdraget kunnat prioriterats.

Kommunikation och kompetenshöjande aktiviteter

- Ökat antal visningar på VästKoms hemsida kring eSamhället och digitalisering
- Ökat antal visning av inlägg/filmer på VästKoms Facebooksida
- Åtta uppskattade seminarium/utbildningar är genomförda, varav minst ett kring förändringsledning
-1000 nöjda besökare på Offentliga rummet
- Samtliga seminarium/utbildningar är webbsända med god kvalitet
- Kommunerna har erbjudits deltagande i koncept med fokus på korta utbildningsfilmer

Budget: 550 000 kr

Mer än

50%

Färre visningar på hemsidan, ej prioriterat område. Inaktuell information.
6 genomförda konferenser/utbildningar, däribland Offentliga rummet med 1200 deltagare.
Webbsändningar av egna och andra evenemang genomförs "löpande".
Inget koncept med utbildning har tagits fram.


Uppdragsportfölj

- SSVIT har beslutat om modell /riktlinjer för uppdragsportfölj

- Tre projekt genomförs inom uppdragsportföljen 2018.

Modell för hur deltagande i uppdragsportfölj sker tas fram. Där samverkan, transparens/kommunikation och möjlighet till vidareutnyttjande värderas högt. Vid beslutad modell för uppdragsportföljen ska erbjudandet kommuniceras.

Mer än

20%

Inget koncept för uppdragsportfölj har tagits fram. Lågt intresse från kommunalförbunden/kommunerna att kanalisera lokala behov till klustrade samverkanspprojekt via regional uppdragsportfölj.

Senast publicerad