VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Måluppfyllnad 2018

Det regionala arbetet har fokuserat på nationella uppdrag, såsom påverkan på SKL/Inera, regionala frågor i samverkan med VGR, samt kommunegna utvecklingsfrågor såsom kompetenshöjande aktiviteter genom konferenser och utbildningar. Att driva verksamhetsutveckling i samverkan, där VGR är en part, är en framgångsfaktor för den regionala samverkansorganisationen. Under året har VästKoms styrelse tagit beslut på en tvåårig kraftsamling inom vård och omsorg, med särskilt fokus på samarbetet med VGR.

Digitaliseringsfrågan, generellt, fortsätter att ta en mer naturlig roll i ledningsgrupper lokalt såväl som regionalt och nationellt. Nationella rapporter (SKLs ekonomirapporter, mfl) beskriver digitaliseringsområdet som en förutsättning för att klara välfärden och svara upp mot invånarnas behov. I de delar som vi kommer överens om gemensamma satsningar med VGR så slår de ut relativt väl. De goda exemplen fortsätter att vara få, trots nationella och regionala visioner samt strategier på invånarfokus. Det finns en avsaknad av gemensam ambitionsnivå mellan samverkansparterna.

Särskilt omnämnande

  • Kommunerna i länet är nu delägare i Inera och är via länsstrukturen en stark påverkanspart på Inera AB:
  • I maj anordnade VästKom konferensen offentliga rummet tillsammans med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Deltagarrekord med cirka 1200 deltagare.
  • Förutsättningar för samordnad vård och omsorg mellan VGR och kommunerna är fortsatt goda. Under 2018 har ny lag, verksamhetsprocess och IT-stöd stått i fokus och hanterats

Resurser

2018 var sista året på den delregionala satsningen (2016-2018) där kommunerna samverkat i de olika frågor som beslutats i respektive delregion.

Det har under året varit personalomsättning på eSamordnare i Göteborgsregionen (en), Skaraborg (en), Boråsregionen (två) och Fyrbodal (en). Fyrbodal avsätter dessutom finansiering för en eSamordnartjänst till TUV-projektet.

Personalomsättning, olikheter i delregional satsning samt FVM har inneburit att färre resurser än planerat har kunnat nyttjas för övriga regionala uppdrag, vilket inneburit ett sämre resultat/måluppfyllelse än tidigare år.

Resultat

Resultat 2018

 

Senast publicerad