VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Resultat måluppfyllelse handlingsplan 2017

Målet bedöms vara uppfyllt

Målet bedöms delvis vara uppfyllt

Målet bedöms inte vara uppfyllt eller har utgått

Positiv trend genom aktiviteten

Ej bedömt aktivitetens påverkan

Negativ trend för aktiviteten

Tidsåtgång mer än
enligt handlingsplan

Tidsåtgång mindre än
enligt handlingsplan

Tidsåtgång ungefär lika
enligt handlingsplan

PROJEKT / ARBETEN SOM DRIVS NATIONELLT

Mål / aktiviteter 2017

Uppskattad genomförd tid / planerad tid i HP

Kommentar

Nationella lösningar som tillgodoser kommunerna behov och önskemål

Behov finns av nationella regelverk och i viss mån tjänster. Under året tar SKL över ägandet av Inera AB – kommunerna kommer erbjudas att köpa aktier i gemensamt bolag.

Mer än

 30%

Deltagande har skett i en rad nationella aktiviteter. 48 kommuner är delägare i Inera, Orust saknas. Nationellt nätverk för digitalisering, mer regionala kontaktpersoner är etablerat.

Beställargrupp

Beställargrupp för eHälsa etableras för identifiering av kravställan.

Mer än

  10%

Beställargruppen levererar upphandlingsunderlag under januari 2018

Säker kommunikation

SKL leder arbete med kommuner, landsting och statliga myndigheter för ersättning av faxmeddelande med säkra digitala meddelande.

Mer än

10%

Projektet har levererat ett direktiv för fortsatt arbete 2018 där en prototyp tas fram i samsyn med nationella och internationella aktiviteter.

PROJEKT / ARBETEN SOM DRIVS I SAMVERKAN MED VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Mål / aktiviteter 2017

Uppskattad genomförd tid / planerad tid i HP

Kommentar

GITS – Förvaltning och fortsatt utveckling
Budget: 1 984 700 kronor

GITS-roll inom hjälpmedelsorganisationen är klargjord och behörighetsadministrationen är effektiviserad.

Mer än

10%

Relationen mellan GITS och Hjälpmedelsorganisationen är klargjord. Behörighetsadministrationen är ej effektiviserad.

 

SAMSA - Utveckling och förvaltning

Systemet SAMSA (SVPL) är infört och utvecklas enligt plan.

Mer än

10%

Ny process för hantering av utskrivning förbereds till 2018

SITHS-organisation

Gemensam SITHS-organisation är etablerad genom rollen SITHS-koordinator.

Mer än

10%

Organisation etablerad. Underlag och rekrytering till EFOS-utveckling tas fram till 2018.

Nationell patientöverskikt och Västfolket

Etablerade kontaktvägar finns för Nationell patientöversikt - NPÖ och befolkningsregistret Västfolket.

Mer än

10%

GITS uppdrag har ej utökats till att stödja kommunerna i nationella tjänster eller västfolket.

Ersätta FAX av Epikris med NPÖ 

Projektet ersätta FAX av Epikris med NPÖ i samband med samordnad vård och omsorgsplanering har slutförs och ett beslut om breddinförande har tagits.

20 %

Projektet har avslutats och breddinförande har beslutats.

eHälsa – FVM – Framtidens vårdinformationsmiljö

Alla kommuner kan utbyta information i/med kommande systemmiljö för VGR.
Kommuner som tecknat fullmakt för option till FVMs kärnsystem deltar i upphandlingen.

Mer än

160%

Arbetet med informationssutbytet med VGR startade ej upp 2017. Behöver starta upp med konkreta aktiviteter under 2018.

Mindre tid avsatt av eSamordnarresurser än planerat. Kompetens inköpt från kommunerna motsvarande 110%

Infrastruktur

Säkerställa att 49 kommuner har åtkomst till nödvändiga regionala tjänster. Driva att
GITS ska bli koordinerande aktör för kommunikationstorget.

Mer än

10%

Åtkomst till nödvändiga regionala tjänster finns och fungerar. Implementation av nya kommunikationstorget ej färdigställd. GITS har ej ansvar för kommunikationstorget.

PROJEKT / ARBETEN SOM DRIVS FÖR KOMMUNERNA I VÄSTRA GÖTALAND

Mål / aktiviteter 2017

Uppskattad genomförd tid / planerad tid i HP

Kommentar

eHälsa – Drift och förvaltning av välfärdsteknik

Genomförd förstudie. Kommunerna har tagit del av genomförd förstudie. Beslut i
SSVIT enligt förstudiens rekommendation.

Budget: 600 000 kr

Mer än

5%

Konsult inköpt för genomförande av förstudie. Stort intresse från kommunerna i frågan. Mycket synpunkter och fördjupad förstudie beslutad.

Kommunikation och kompetenshöjande aktiviteter

Ökat antal visningar på VästKoms hemsida kring eSamhället och digitalisering samt
visningar av filmer.

Budget: 540 000 kr

Mer än

60%

Ökad närvaro på hemsida och rörlig bild. Uppskattade konferenser och utbildningar genomförda. Låg efterfrågan på fortsatta aktiviteter.

eHälsa – Handlingsplan för konceptet trygghet, service och delaktighet

Alla kommuner i Västra Götaland har antagit och skickat in sin handlingsplan.
Kommunerna deltar i identifierade gemensamma aktiviteter.

Mer än

30%

12 kommuner har beslutat och skickat in handlingsplan. I flertalet beslut finns önskemål om regionala aktiviteter. Slutrapport skrivs 2018.

Informationssäkerhet - EU:s nya dataskyddsförordning & NANO-utbildningar

Minst 5 kommuner från varje delregion deltar på de planerade kompetenshöjande
aktiviteterna. Ett dokumenterat resultat från genomförda utbildningar som beskriver vilken effekt som uppnåddes av genomförd utbildning. En bruttolista på ytterligare
utbildningsområden inom nanoutbildningskonceptet tas fram för ställningstagande om eventuell fortsättning.

Mer än

30%

Stort intresse för konferenser. Informationssäkerhetsfrågan överförd till digitaliseringsrådet och VGRs Digitala agenda. (Tid i digitaliseringsrådet räknas som delregional tid).

Uppföljning för NANO-utbildningar görs 2018 via Göteborgs universitet.

 

Senast publicerad