VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Måluppfyllnad 2017

Analys

Det regionala arbetet har fokuserat på nationella uppdrag, såsom påverkan på SKL/Inera, regionala frågor i samverkan med VGR, samt kommunegna utvecklingsfrågor såsom kompetenshöjande aktiviteter genom konferenser och utbildningar. Att driva verksamhetsutveckling i samverkan, där VGR är en part, är en framgångsfaktor för den regionala samverkansorganisationen. Det finns fortsatt efterfrågan på att resurser ska kunna avsättas, framförallt kopplat till verksamhetsutveckling inom vård och omsorg.

Digitaliseringsfrågan, generellt, har tagit en mer naturlig roll i ledningsgrupper lokalt såväl som regionalt och nationellt. I SKLs ekonomirapport för oktober beskrivs digitalisering som en möjliggörare inför att kommunernas ekonomiska situation förväntas försvåras. Färre ska försörja fler. I länet lyfts samtalet om digitaliserings möjligheter genom de nätverk, möten samt kompetenshöjande aktiviteter som genomförts.

Benämningen "samverkan" går från att ha varit en samtalsyta, till att i fler fall bli konkreta lösningar på hur kommuner klustrar sig för att motsvara behov som de har svårt att motsvara enskilt.

Särskilt omnämndande

  • Kompetenshöjande aktiviteter: dag kring dataskyddsförordningen, 200 deltagare
  • Ett pilotprojekt i Fyrbodal/Uddevalla har Fax-rutin med säker digital kommunikation via NPÖ (Nationell patientöversikt). Breddinförande i länet 2018
  • Nationella aktörer har åter funnit att kommunal länsstruktur är en möjliggörare för dialog med de 290 kommunerna. Exempelvis genom SKLs regionala nätverk för digitalisering


Resurser

En fortsatt satsning har gjorts på det delregionala arbetet där kommunerna samverkar i olika frågor som beslutats i respektive delregion.

Det har under året varit personalomsättning på eSamordnare i såväl Göteborgsregionen (två) som Boråsregionen (två). Fyrbodal avsätter finansiering för en eSamordnartjänst till TUV-projektet. Den delregionala satsningen har i samband med personalomsättning och TUV-projekt inneburit att färre eSamordnarresurser än planerat har kunnat nyttjas regionalt. Detta har vägts upp med tjänsteköp av kompetenser i exempelvis FVM - framtidens vårdinformationsmijö.

 

Resultat

Resultat 2017

 

Senast publicerad