VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Måluppfyllelse HP 2016

Målet bedöms vara uppfylle

Målet bedöms delvis vara uppfyllt

Målet bedöms inte vara uppfyllt eller har utgått

Positiv trend genom aktiviteten

Ej bedömt aktivitetens påverkan

Negativ trend för aktiviteten

Tidsåtgång mer än
enligt handlingsplan

Tidsåtgång mindre än
enligt handlingsplan

Tidsåtgång ungefär lika
enligt handlingsplan

Här kan du ta del av måluppfyllnad per område och mål för eSamhället

Mål / aktiviteter 2016

Uppskattad genomförd tid / planerad tid i HP

Kommentar

Kompetenshöjande aktiviteter

Genomföra åtta utbildnings-, erfarenhetsdagar eller informationstillfälle kring digitalisering.

På vastkom.se kan kommunerna få stöd och inspiration samt följa det gemensamma arbetet kring digitalisering.

Mer än

25%

Högt intresse. Nöjda deltagare. Fler än 8 är genomförda vid årets slut.

Hemsidan har uppdaterats under året. Antalet besökare har ökat med mer än 60%. Konferenser har filmats och gjorts tillgängliga via hemsidan.

eArkiv - Regionarkiv

Förstudie kring länsgemensamt eArkiv är genomförd och ett eventuellt projekt är påbörjat.

Mer än

20%

Frågan tas omhand inom VGRs Digital Agenda och frågan har där avstannat.

Infrastruktur

Säkerställa att 49 kommuner har en säker anslutning till nödvändiga nationella och regionala tjänster via Sjunet.

Mer än

10%

Införande planeras.Förskjutits på grund av nationell förhandling. Stort stöd har getts från Borås stad i frågan!

Kartläggning

Genomföra regional kartläggning av bas - och verksamhetssystem.

Mer än

10%

Beslut tagets på att kartläggningen genomförs i SKLs DELA DIGITALT. SKL har inte haft finansiering att genomföra den under 2016.

Befolkningsregister

Säkerställa att nyttjande kommuner och VGR har etablerade kontaktvägar för västfolket

Mer än

5%


FVM – Framtidens vårdinformationsmiljö

Ingå i FVM:s strukturer för att bidra med kommunernas behov.

Rätt information, till rätt person vid rätt tillfälle oberoende vårdgivare.

Mer än

200%

Finns med i FVM:s ledning. Löpande arbetsuppgift. Klart mindre tid nedlagd under året.

Svårt att bedöma måluppfyllelse mot målet "rätt information..."

Handlingsplan för konceptet trygghet, service delaktighet

Ta fram beslutsunderlag till SSVIT/VästKoms styrelse för godkännande av mall till handlingplan med rekommendation att kommunerna att antar handlingsplan.

De kommuner som har medverkat i uppdraget har antagit den rekommenderade handlingsplanen med eller utan egna lokala avvikelser.

Mer än

20%

Regionalt arbete färdigställt. Beslut taget.

Lokal hantering pågår och kommer pågå under 2017. Det lokala arbetet kommer innebära en kravställan på regional handlingsplan 2017-->

Har tagit mer tid än avsatt tid i HP

GITS

Fem kommunala kortutgivare finns i länet.

Beslutade gemensamma lösningar är genomförda.Mer än

25%

13 kortgivare finns i länet.

GITS övriga verksamhetsdelar följs upp separat

Ersätta FAX-meddelande med säkra digital meddelande

Det finns en tjänst som kan erbjuda säkra digital meddelande mellan offentliga verksamheter.

Mer än

25%

Projektdirektiv framtaget nationellt. Oklart kring finansiering. Medverkan/påverkan från VGK sker.

*Separat arbete med pilot i Fyrbodal uppstartat (ersätta Fax med NPÖ för SVPL)

Välfärdstjänster i samhället

VGK och VGR har tagit ställning till ett gemensamt ramverk för välfärdstjänster i hemmet. Ett projekt startas upp för att driva kommunernas utveckling i frågan.

Mer än

25%

Beslut tagit i SITIV. Frågan pausad, dialog förs kring roller med SKL.

*Projekt startat kring driftsorg av välfärdsteknik
*Rapport Continua levererad

Informationsstruktur

En vägledning är framtagen om hur kommunerna kan arbeta för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i socialtjänst och hälso- och sjukvård

Mer än

5%

Ej prioriterad

Digitala signeringslistor

Deltagande kommuner har godkänt uppdragets leverans senast april 2016

Mer än

5%

Klar

Sammanhållen journalföring/NPÖ

Anslutna kommuner använder NPÖ mer än motsvarande kommuner i landet, relativt kommunstorlek.

Mer än

 5%

Primärvården har sedan i november varit ansluten som producent till NPÖ. Kommunerna använder NPÖ mer för varje månad som går men inte i samma utstäckning som i andra kommuner i landet.

Uppdragsförslag att ta fram beslutsunderlag till 2016

Informationssäkerhet

Fortsättning på uppdrag kring informationssäkerhet, med bakgrund av informationssäkerhetsprojektet i SkaraborgIntresset är fortsatt högt för området. SSVIT har beslutat att vi fortsatt ska vara engagerade inom området. VGRs Digital Agenda agerar inom området.

eArkiv

Fortsättning på uppdrag kring eArkiv, med bakgrund av 2015-års arbete med gemensam kravspecifikation för avrop av eArkiv


SSVIT har beslutat att området är avslutat/vilande.

Digital samverkansplattform

Ta fram förslag på digital samverkansplattform, inklusive kostnader och förvaltning.


Dela Digitalt: VästKom beslutade att ej stödja uppdraget. GR genomför pilot, via SKL motsvarande 60% tjänst.

Ej hanterade

Genomföra behovsanalys för eLearningplattform, vård och omsorg

Genomföra en behovsanalys om en förstudie av "socialrådgivning på nätet". (eHälsa)


Ej genomförd

 

Ej genomförd

Senast publicerad