VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

eSamhälle resultat 2015

Målet bedöms vara uppfyllt.

Målet bedöms delvis vara uppfyllt

Målet bedöms inte vara uppfyllt eller har utgått

Positiv trend genom aktiviteten

Ej bedömt aktivitetens påverkan

Mål 2015

Värde

Resultat

Kommentar

Mål och kommentarer

E-arkiv

Under 2015 har alla 49 kommuner tagit ställning till ett införande av e-arkiv.

49

100%

Enkät visar att alla kommuner tagit någon typ av ställning för införande eller ej avseende införande av e-arkiv. 18 kommuner har inget beslutat uppdrag.

49 kommuner har undersökt förutsättningar för samverkansprojekt kring införandet av e-arkiv.

49

24%

Cirka 24% av VGs kommuner deltog i uppstartsmöte och efterföljande samverkansprojekt kring e-arkiv.

Minst ett samverkansprojekt kring e-arkiv har startats upp i VG under 2015.

 1

 100%

12 kommuner var med i ett samverkansprojekt för framtagande av en kravspecifikation för e-arkiv.

Minst 25 kommuner i VG har avsatt resurser i 2016-års budget för att arbeta med e- arkiv.

25

92%

Enligt kartläggningsenkät 23 kommuner har genom att de har för avsikt att avsätta medel 2016.

Under 2015 ska regionarkivets uppdragsgivare ha tagit ställning till ett samarbete med VGs kommuner.

 2

 0 %

Nej, men arbete fortgår samarbete med VGs kommuner.

Genomföra utbildningar inom minst tre kunskapsområden för ämnet under året.

 3

 100%

Genomfört tre utbildningar där ett stort antal kommuner deltagit. 70-90/tillfälle.

E-förvaltning

Tio verksamhetsprocesser är kartlagda och presenterade i en topp - lista

-

-

Utgått 2015. Bortprioriterad på grund av lågt intresse samt att kommuner förmodligen inte arbetat med processkartläggning i så stor utsträckning.

Under 2015 har 49 kommuner i VG genomfört e-blomlådan.

49

49%

24 kommuner har genomfört eblomlådan

49 kommuner i Västra Götaland har valt en e-tjänsteplattform.

49

 84%

Fortfarande saknar några kommuner en e-tjänsteplattform. Andelen kommuner som har plattform har dock ökat.

Önskelista på fem integrationer mellan e-tjänster och verksamhetssystem som kommunerna i VG vill ha genomförda. En av dessa fem integrationer genomförs i samverkan under 2015.

 -

-

Utgått 2015. Bortprioriterad. Behov av integration mellan system är stort i kommunerna. Behoven varierar dock då kommunerna är på olika nivåer samtidigt som systemfloran varierar.

35 kommuner erbjuder 5 identifierade e-tjänster under 2015

 5

 8%

Borås, Mellerud och Tjörn har samtliga identifierade etjänster. Flertalet kommuner har någon eller några av de identifierade tjänsterna.

Genomföra utbildningar inom minst 3 kunskapsområden för e-förvaltning under året.

 3

 100%

Genomfört

Informationssäkerhet

Ta fram ett arbetssätt för genomförande av GAP-analys.

 1

 100%

Genomfört.

Genomföra en pilot av GAP-analys på 15 kommuner.

 15

 100%

Genomfört.

Utifrån genomförd pilot presentera ett nuläge för kommunerna i VGK gällande arbetet med informationssäkerhet.

 49

 100%

Genomfört.

Genomföra utbildning inom tre kunskapsområden för informationssäkerhet

 3

 100%

Genomfört.

Ta fram en produktkatalog med minst tio externa produkter(kopplingar) som visar på hur TEIS kan användas i en automatiserad hantering av säker roll och behörighetsidentifikation.

-

-

Vilande - Lyft frågan igen genom eHälsa nätverket.

49 kommuner har ersatt utgående SITHS-certifikat.

 49

 100%

Genomfört.

Öppna data

49 kommuner har publicerat öppen data (Public Sector Information - PSI-data)

 18

 38%

18 kommuner har publicerat PSI-data.

Minst 25 av VGs kommuner har utsett ansvarig medarbetare för området             Öppna data i kommunen.

 7

 30%

7 kommuner har utsett ansvarig.

Minst fyra informationsspridningstillfällen kring Öppna data i VG.Utgått 2015. Bortprioriterad på grund av tidsbrist. Ett tillfälle planers till februari/mars 2016

Integration

Tio kommuner är kopplade till den nationella funktionen Mina meddelanden

-


Utgått 2015. Bortprioriterad.

Fem kommuner har en framtagen integrationsstrategi.

 17

 100%

17 kommuner har en framtagen integrationsstrategi

Distansmöte

25 kommuner i VG har tagit ställning till resfria möten

30

100%

30 kommuner har eller arbetar för att ta fram beslut om resfria möten

Kommunikationstjänster

Säkerställa att 49 kommuner i VG har en säker anslutning till nödvändiga nationella och regionala tjänster via Sjunet.

-

-

Utgått på grund av överklagan

Kartläggning

Genomfört kartläggning

47

96%

47 av 49 kommuner har deltagit i kartläggning av bas och verksamhetssystem

Senast publicerad