VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Måluppfyllnad 2015

Under året har flera aktiviteter genomförs i syfte att höja kompetensen samt stödja kommunernas arbete kring digitaliseringens möjligheter. Syftet har även varit att öka samverkan genom de projekt som bedrivits både nationellt, regionalt och delregionalt.

Övergripande analys

Kommunerna har fått en ökad förståelse kring komplexiteten för att arbeta och utveckla e-samhället samt nyttan med samverkan både regionalt och delregionalt. Samarbetet mellan kommunerna har ökat.  Det finns också en ökad medvetenhet om att digitalisering påverkar och ställer nya krav på organisation, personal och arbetssätt. Sammantaget kan konstateras att frågor kring digitaliseringen har fått ett större fokus i kommunerna, genom de nätverk, möten och aktiviteter som genomförts inom olika områden.

Kommentarer

Genomförda projekt och aktiviteter har starkt bidragit tilll ökad förståelse, engagemang och handlingskraft inom e-hälsa och e-samhället. Samverkan inom samtliga områden har varit en avgörande faktor för framgången.

Gemensamma funktioner och tjänster

Mål

Under 2015 utreda förutsättningar för hur vi kan samverka kring utveckling, drift och förvaltning av gemensamma funktioner och tjänster i respektive delregion.

För att nå målet har projekt uppdrag och aktiviteter genomförts inom: e-arkiv, e-förvaltning, kartläggning av system, informationssäkerhet, distansmöten.

Leverans

 • Kravspecifikation för upphandling av e-arkiv.
 • Underlag och verktyg för GAP-analys för informationssäkerhet.
 • Gemensam databas över använda verksamhetssystem i länet.
 • Utbildningar för att öka kunskapen.
 • Roadshows
 • Stöd och utbildningsmaterial som: guider, presentationer och filmer.
 • Stöd vid byte av SITHS-certifikat.
 • Personliga stödresurser vid tex e-blomlådan, e-tjänster mm

E-hälsa

Mål

De övergripande målen är från den nationella satsningen för att påskynda och underlätta utvecklingen av eHälsa i Socialtjänsten. De konkretiserades i Genomförandeplan 2013-2015. Målet är att öka

 • Antal e-tjänster.
 • Andelen personal som har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation.
 • Andelen personal som kan dokumentera mobilt.
 • Andelen personal som kan nå relevant information i nationell patient översikt (NPÖ).
 • Andelen digitala trygghetslarm.
 • Andelen kommuner som har beslutat om mål och handlingsplaner för att etablera och finansiera koncept för "trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik".

För att nå målen har projekt, uppdrag och aktiviteter genomförts inom de olika målområdena.

Leverans

 • Kravspecifikation och upphandling av digitala trygghetslarm.
 • Rapporter kring SSBTEK och mobil åtkomst.
 • Metod för framtagning av handlingsplan för handlingsplan för Trygghet, service och delaktighet i hemmet med stöd av digital teknik (TSDiH)
 • Utbildningar för att öka kunskapen
 • Roadshows
 • Stöd och utbildningsmaterial som: guider, presentationer och filmer.
 • Personliga stödresurser inom tex Trygghetslarm, Nationell patientöversikt (NPÖ) och Distansmöte.

Digitalisering av skola

Mål

Presentera nuläget och behov för kommunerna gällande arbetet med digitalisering i skolan.

Kommentar

I september 2015 beslutades att områden skulle vara vilande tills nationellt eller lokalt/delregionalt initiativ tas i frågan.

Senast publicerad