Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Mer om samtycket

För att vårdgivaren ska få ta del av uppgifter i systemet för sammanhållen journalföring måste det finnas ett samtycke från patienten. Det ska vara ett aktivt, frivilligt, särskilt och otvetydigt samtycke. Att samtycket ska vara särskilt innebär att det inte får vara för generellt eller oprecist. Patienten ska kunna förstå vad samtycket handlar om och omfattar. Kravet på att samtycket ska vara otvetydigt innebär att det inte får råda någon tvekan om att patienten verkligen godtar informationsinhämtningen.

Ett sådant samtycke kan lämnas på många olika sätt och vid flera olika typer av situationer. Samtycket kan exempelvis lämnas inför en kontakt med en vårdgivare, alltså på förhand, eller i den stund patienten har fysisk eller elektronisk kontakt med vårdgivaren och dess personal. I samband med att en patient remitteras till en annan vårdgivare kan det till exempel vara rimligt att inhämta patientens samtycke till att remissmottagaren får ta del av vårdgivarens uppgifter om patienten redan då remissen skrivs. Samtycket följer då med remissen och den som tar emot remissen kan förbereda sig för att ta emot patienten genom att ta del av de uppgifter i systemet för sammanhållen journalföring som behövs.

Hur länge ett samtycke gäller är beroende av den aktuella situationen. Bedömningen av hur lång tid samtycket ska gälla blir olika beroende på om det gäller ett enstaka besök på en mottagning eller en längre vårdprocess under ett visst sjukdomsförlopp. Om det går att förklara för patienten hur vårdperioden och den planerade vården ser ut och vad samtycket omfattar kan det vara rimligt att hämta in ett samtycke för en sådan period, vare sig den är kort eller lång. För den enskilde patienten ska det vara tydligt vad samtycket omfattar och hur länge det gäller. Det är också viktigt att patienten vet att hon eller han kan dra tillbaka samtycket.

Ett samtycke till åtkomst av uppgifter i system för sammanhållen journalföring riktar sig till vårdgivarorganisationen som sådan – inte till enskilda yrkesutövare. Det är vårdgivarens arbetsledning och organisatoriska förutsättningar samt patientens hälsoproblem som i det enskilda fallet avgör vilken hälso- och sjukvårdspersonal som har ett behov av att ta del av uppgifter i systemet för sammanhållen journalföring. Den eller de i personalen som är inblandade i patientens vård och behandling behöver alltså i första hand kontrollera om patienten har lämnat ett samtycke. Om det inte finns blir det personalens uppgift att be patienten om ett samtycke för vårdgivarorganisation X att ta del av journaluppgifter hos en annan vårdgivare.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131