Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Vad krävs för att få läsa handlingar i NPÖ?

+

För att vårdpersonalen ska få tillgång till information om patienten måste flera juridiska krav vara uppfyllda:

 • Vårdpersonalen är säkert identifierad genom e-legitimation (SITHS)
 • Vårdpersonalen har ett medarbetaruppdrag (HSA - Vård och behandling VoB och Sammanhållen journalföring - SJF) hos vårdgivaren
 • Vårdpersonalen har en patientrelation Powerpoint, 756 kB. (bild 52-53) med patienten och att uppgifterna behövs för att ge en god och säker vård
 • Patienten har gett sitt samtycke Powerpoint, 756 kB. (Bild 54-62) och uppgifterna i NPÖ antas ha betydelse för vården av patienten
 • Patienten har inte spärrat sina uppgifter.

I introduktion till legitimerad personal bör ingå att ta del av patientdatalagen och rutiner om NPÖ. Se även instruktionsfilm om NPÖ på Ineras youtube-sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se även samtycke och informationsplikt

 Vad krävs för att få tillgång till NPÖ?

+

AVTAL MED INERA - Information om avtalet finns på Ineras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

PRIVATA VÅRDGIVARE som har avtal med Västra Götalandsregionen behöver i dagsläget inget avtal. Detta kan dock komma att bli obligatoriskt framöver.

MEDARBETARUPPDRAG - För att nå NPÖ krävs medarbetaruppdrag. Om medarbetaren redan har uppraget krävs ingen ytterligare beställning. Se nedan.

VÅRDGIVARENS ANSVAR - Inom NPÖ används säkerhetstjänsterna Spärr och Logg. Läs mer om tjänsterna Förvalta och använda tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se checklista för åtkomst.

Beställning av medarbetaruppdrag för privata vårdgivare

+

För att nå NPÖ krävs medarbetaruppdraget Vård och behandling - VoB och Sammanhållen journalföring - SJF (samma som Pascal). Om medarbetaren redan har uppraget krävs ingen ytterligare beställning.

För privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen är det respektive vårdenhets verksamhetschef som beställer medarbetaruppdrag i KIV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (katalog i väst) via behörighetsbeställningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. (Se Instruktion till behörighetsbeställningen Powerpoint, 2 MB.)

Om verksamheten saknar behörighet för verksamhetschef görs en beställning via blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Problem med att visa sidan i behörighetsbeställningen

+

Om webbapplikationen som hanterar blanketten inte känner av ditt SITHS kort kan du behöva stänga ner webläsaren (alla öppna fönster) och gå till https://beh.vgregion.se igen.

Om certifikatet inte hittas vid första försöket så måste ofta Internet Explorer startas om för att möjligheten att välja certifikat ska visas igen. Det är inte alls säkert att det räcker med att ladda om sidan genom att trycka på F5 eller Uppdatera.

Du kan testa ditt kort på http://test.siths.se Länk till annan webbplats.. Ser det ut att fungera där så starta om Internet Explorer och öppna sedan Behörighetsblanketten igen.

Frågor

+

Om du har frågor eller eventuellt skulle upptäcka ett fel i behörighetsbeställningen, kontakta VGR IT Service Center på e-post support.vgrit@vgregion.se

Beställning av medarbetaruppdrag för kommuner

+

Enhetschef ansvarar för bedömning om personal ska få åtkomst till NPÖ Powerpoint, 467 kB.. Hen meddelar huvudadministratör för hälso- och sjukvårdens adresskatalog (HSA) och personen får medarbetaruppdrag NPÖ (VoB och SJF).

Vem ger behörighet?

+

Det är den vårdgivare som bereder sig tillgång till en annan vårdgivares patientuppgifter som ger behörighet till sina medarbetare. Formellt är det verksamhetschefen som tilldelar denna behörighet och den ska vara begränsad till vad som behövs för att utföra det uppgifter som ålagts den anställde.

Vad krävs innan en vårdgivare tillgängliggör patientuppgifter?

+

Det krävs att patienterna är informerade om att patientuppgifter tillgängliggörs i "sammanhållen journalföring" så att de kan motsätta sig detta om de känner behov av det. Information till patienten kan ges på många sätt. Exempel är utskick, muntligt, via tidningar etc. Det är den vårdgivare som tillgängliggör patientuppgifterna som ansvarar för att patienterna informeras.

PATIENTEN OCH SAMTYCKET

Kan en patient motsätta sig att uppgifter görs tillgängliga?

+

Ja, en patient kan motsätta sig att dennes uppgifter görs tillgängliga i Sammanhållen journalföring?

Patienten kan motsätta sig detta genom att spärra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hela eller delar av sin journal. Det är den vårdgivare som gör informationen tillgänglig som ska spärra informationen.

Krävs föräldrars samtycke för att ta del av barns journal?

+

Nej, det krävs inte samtycke Powerpoint, 756 kB. (Bild 58-59) utan det räcker med att uppgifterna bedömts ha betydelse för den vård som ges till barnet. Anledningen följer av att en förälder inte har rätt att spärra sitt barns journal.

Kan föräldrar spärra sitt barns journal?

+

Föräldrar, i egenskap av vårdnadshavare, har inte rätt att spärra sitt barns journal.

Vad gäller för avlidna patienter, vid framställan av dödsintyg?

+

En vårdgivare vår inte använda sammanhållen journalföring för att ta del av uppgifter gällande avlidna patienter i syfte att framställa ett dödsintyg?

Patientdatalagen medger enbart åtkomst till uppgifter om patienter som antingen gett sitt samtycke eller där ett nödläge föreligger.

När föreligger ett nödläge?

+

Om samtycke inte kan inhämtas på grund av att patienten exempelvis är medvetslös, kan Sammanhållen journal användas om bedömningen är gjord att uppgifterna har betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver.

Är samtycke personligt eller på Vårdenhetsnivå?

+

Det är vårdgivaren som ska säkerställa att samtycke inhämtats. Därigenom krävs inte att vårdpersonalen fått samtycket direkt från patienten utan det kan ha givits till någon annan hos vårdgivaren. Huvudsaken är att det är tydligt vad samtycket gäller.

Kan ett samtycke gälla tills vidare?

+

Nej, samtycket ska vara specifikt och avgränsat. Det kan dock gälla för en längre avgränsad vårdepisod och en vårdenhet. (Bild 55-57) Powerpoint, 756 kB.

OM NPÖ

Vad kan man läsa i NPÖ?

+

Från kommuner i Västra Götaland finns idag ingen information.

Primärvård Närhälsan

 • Besök/Kontakter
 • Dokumentation/Journaltext
 • Diagnoser
 • Uppmärksamhetsinformation
 • Labbsvar och vaccinationer

Primärvård Privata vårdgivare.
Beroende på vilket verksamhetssystem de har kan du läsa

 • Dokumentation
 • Diagnos
 • Läkemedel
 • Provsvar
 • Kontaktuppgifter
 • Mer kan ev bli aktuellt

Regionen/Sjukhusen (Journalsystem Melior)

 • Besök/Kontakter
 • Dokumentation/Journaltext
 • Diagnoser
 • Uppmärksamhetsinformation

Regionen/Sjukhusen (Journalsystem Journalia, för AK-mottagningar)

 • Doseringsbrev

Under 2019 kommer även

 • Anslutning Labbsvar, klin kemi (sjukhusen)

Övriga informationsmängder som kan finnas från andra vårdgivare

 • Läkemedelsförteckningen (eHälsmyndigheten)
 • Andra informationsmängder

Var finns bestämmelserna kring Sammanhållen journal?

+

Vad gäller vid statistik eller kvalitetsuppföljning?

+

En vårdgivare får inte ta del av en annans vårdgivares information för statistik eller kvalitetsuppföljning?

Patientdatalagen medger enbart informationsöverföring vid vård av patienten eller administration i samband med vården av patienten.

ORGANISATIONENS ROLL OCH ANSVAR

När får vårdgivare ta del av annan vårdgivares patientuppgifter?

+

När uppgifterna bedöms ha betydelse för vården av patienten eller för administration i samband med vården av patienten. Det måste också finnas ett samtycke från patienten alternativt att ett nödläge föreligger.

Vem ansvarar för att loggning sker?

+

Det är den vårdgivare som bereder sig tillgång till en annan vårdgivares patientuppgifter som ansvarar för att loggning sker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vem ansvarar för att systematiska loggkontroller genomförs?

+

Det är den vårdgivare som bereder sig tillgång till en annan vårdgivares patientuppgifter som ansvarar för att systematiska logguppföljningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sker.

Vad gäller mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård?

+

När det gäller hälso- o sjukvårdspersonalen så kan även andra (ej leg) ha/få tillgång via medarbetaruppdrag.

Kan vårdpersonalen komma åt alla patienter i hela Sverige?

+

Nej, mekanismer finns för att begränsa åtkomsten till uppgifter om patienter som är aktuella hos den vårdgivare som vårdpersonalen arbetar åt.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131