Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

"Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland"

Vi är igång!

Sedan 1 mars 2019 finns den länsövergripande SIP-samordnaren på plats för ”Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland”. Rollen är placerad i den gemensamma funktionen GITS (Gemensam Information och TjänsteSamordning 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen) för att verka för samtliga 49 kommuners och Västra Götalandsregionens verksamheter.

Länsövergripande SIP-samordnare Jessica Ek

SIP-samordnare Jessica Ek

SIP- Samordnad Individuell Plan, är en lag sedan 2010 och ett verktyg i ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård” sedan januari 2018.

SIP ska erbjudas alla invånare i Västra Götaland, som är i behov av insatser från både kommun och Västra Götalandsregionen, om behov finns för att samordna dessa, det står i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

SIP är den enskildes plan och ska innehålla:

  1. Insatser den enskilde behöver
  2. Huvudmännens ansvar
  3. Vilka åtgärder vidtas av någon annan än kommun och region
  4. Vem har det övergripande ansvaret för planen

SIP handlar om vem som gör VAD och NÄR.

Användningen av SIP har gått långsamt i Västra Götaland trots framtagna riktlinjer och mallar samt utbildningssatsningar inom olika vårdsamverkansområde eller lokalt i kommuner.

Det är inte unikt för Västra Götaland och en del utvecklingsarbete pågår nationellt för att stödja bl.a. tillgänglighet för brukaren vi IT-stöd.

Uppdragets effektmål blir:

  • Samordnad Individuell plan ska erbjudas alla personer som har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Information ska finnas inom samtliga verksamheter inom Västra Götaland om SIP processen, när och hur SIP upprättas samt vilka stöd som finns att tillgå både analogt och digitalt.
  • Genom användning av SIP kan patientsäkerheten stärkas vilket leder till en tryggare och bättre hälsa, vård och omsorg för individen.
  • Arbetet ska bidra till uppfyllande av satta mål i Regiongemensamt antagen riktlinje för in- och utskrivningsprocessen samt Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland.

Arbetet i Västra Götaland kommer att ske i tre parallella ”spår”:

  • Revidera de länsövergripande riktlinjerna och arbetsgången för SIP. Revidera och ta fram nytt informations-, stöd- och utbildningsmaterial.
  • Utbilda utbildare och sprida materialet
  • Öka kunskapen om SIP hos invånarna i Västra Götaland

Uppdraget sker i nära samarbete med delregional Vårdsamverkan, Uppdraget om stärkt brukarmedverkan samt Patientnämnden.

Beredningsgrupp är funktionskoordinatörerna för IT-tjänsten SAMSA, processledarna för Regiongemensamt antagen riktlinje samt processledarna för Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland.

Styrgrupp är Styrgruppen för Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131