Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

 Hålltider för reviderad SIP-riktlinje

Reviderad ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen” har varit på remissrunda

Styrgruppen för Psykisk hälsa gav 2018 ett uppdrag att se över, och vid behov revidera, den länsgemensamma riktlinjen för SIP samt mallar och utbildningsmaterial. Efter översyn konstaterades att riktlinjen behövde revideras.

Arbetsgrupp SIP med representanter från delregional vårdsamverkan, SIP-samordnare, har tillsammans med Stärkt brukarmedverkan, tagit fram förslaget. Beredningsgrupp SIP, processledare för in- och utskrivningsprocessen, processledare för handlingsplan psykisk hälsa samt funktionskoordinatorer för utveckling av SAMSA, har under tid som förslaget tagits fram haft insyn i arbetet. Processledare för arbetet har varit länsgemensam SIP-samordnare, Jessica Ek. Förslaget av har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.

Synpunkter har inkommit gällande önskan om förtydligande av LSS-lagstiftning, förtydligande om att SIP oftast utförs i hemmet efter utskrivning från sluten vården. Skolan önskar förtydliga att de även har ett utbildningsuppdrag. Förtydligande av avvikelsehantering, uppföljning av riktlinjen samt implementering.

Remissvar som rör huvudmännens interna organisering och ansvarsfördelning har inte beaktats.

Ledningsrådet samordnad hälsa, vård och omsorg beslutade om remissrunda. Förslaget av har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.

Vårdsamverkan i Västra Götaland, VVG föreslås den 3 november 2020 att ställa sig bakom förslag till reviderad ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Politiskt samrådsorgan, SRO informeras den 6 november om ovanstående ställningstagande.

Ledningsrådet samordnad hälsa, vård och omsorg informeras den 9 december om ovanstående ställningstagande.

Styrgrupp för Psykisk hälsa informeras den 16 december om ovanstående ställningstagande.

För mer information kontakta:

Jessica Ek, Länsövergripande SIP-samordnare

GITS -Gemensam Information och TjänsteSamordning

Eller din delregionala SIP-samordnare Länk till annan webbplats.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131